Емоційне ставлення студентів до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Діса плюс»
Анотація
Приводяться результати психологічного дослідження актуальної наукової проблеми емоційного ставлення до навчально-професійної діяльності у студентів. Емоційне ставлення до навчально-професійної діяльності розглядається як система інтегральних і парціальних установок студентів на навчання. Доказано залежність емоційного ставлення (на інтегральному й парціальному рівнях) до навчання від рівня успішності студентів. Виявлені взаємозв'язки емоційного ставлення до навчання з когнітивними, діяльнісними, емоційними та мотиваційними чинниками регуляції навчально-професійної діяльності студентів. Проаналізовано специфіку цих взаємозв'язків в успішних та невстигаючих студентів. Приводятся результаты психологического исследования актуальной научной проблемы эмоционального отношения к учебно-профессиональной деятельности у студентов. Эмоциональное отношение к учебно-профессиональной деятельности рассматривается как система интегральных и парциальных установок студентов на учебу. Доказана зависимость эмоционального отношения (на интегральном и парциальном уровнях) к учению от уровня успеваемости студентов. Выявлены взаимосвязи эмоционального отношения к учебе с когнитивными, деятельностными, эмоциональными и мотивационными факторами регуляции учебно-профессиональной деятельности студентов. Проанализирована специфика этих взаимосвязей у успевающих и слабоуспевающих студентов. The results of psychological research of the actual scientific problem of emotional attitude to educational and professional activity of students are presented. Emotional attitude to educational and professional activity is considered as a system of integral and partial attitudes of students to study. Dependence of emotional attitude (at the integral and partial levels) to studying from the level of students’ success is shown. The interrelations of emotional attitude to studying with cognitive, activity, emotional and motivational factors of regulation of students' educational and professional activity are defined. Specificity of these interrelations in successful and low-performing students is analyzed.
Опис
Ключові слова
емоційне ставлення, навчально-професійна діяльність, студенти, емоційна установка, інтегральне ставлення до навчання, парціальне ставлення до навчання, рівень успішності студента, предиктори ставлення до навчання, прогнозування ставлення студентів до навчання, эмоциональное отношение, учебно-профессиональная деятельность, студенты, эмоциональная установка, интегральное отношение к учебе, парциальное отношение к учебе, уровень успеваемости студента, предикторы отношения к учебе, прогнозирование отношения студентов к учебе, emotional attitude, educational and professional activities, students, emotional attitude, integral attitude to learning, partial attitude to learning, student performance, learning attitude predictors, forecasting student attitudes toward learning
Цитування
Кузнєцов М. А. Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2017. – 284 с.