Модернізація природничо-математичної освіти у контексті stem

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Тернопільський ОКІППО
Анотація
Стратегічним вектором модернізації національної освіти є перехід до STEM-освіти, що сприяє підвищенню якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, готових до діяльності у нових соціокультурних умовах, здатних приймати оригінальні та адекватні до ситуації рішення, бачити перспективи та планувати стратегії й тактики розвитку ефективної міжособистісної взаємодії. У цих умовах особливої актуальності набуває оновлення змісту природничо-математичної освіти. Стратегическим вектором модернизации национального образования является переход к STEM-образованию, что способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к деятельности в новых социокультурных условиях, способных принимать оригинальные и адекватные ситуации решения, видеть перспективы и планировать стратегию и тактику развития эффективного межличностного взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает обновление содержания естественно-математического образования. The strategic vector of modernization of national education is the transition to STEM education, which contributes to improving the quality of training highly qualified specialists who are ready to work in new socio-cultural conditions, are able to make original and adequate situation decisions, see prospects and plan strategies and tactics for developing effective interpersonal interaction. Under these conditions, updating the content of natural-mathematical education is of particular relevance.
Опис
Ключові слова
модернізація, природничо-математична освіта, STEM-освіта, модернизация, естественно-математическое образование, STEM-образование, modernization, natural and mathematical education, STEM education
Цитування
Доценко С. О. Модернізація природничо-математичної освіти у контексті stem / С. О. Доценко, В. В. Москаленко, О. Щербакова // STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес : матеріали Всеукр. наук.-практ. веб-конф., Тернопіль, 25 квіт. 2018 р. / Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : ІМЗО ; Тернопіль : ОКІППО, 2018. – С. 29–30.