Розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із застосуванням засобів інтерактивних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню актуального питання розвитку емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано сутність поняття «емоційний інтелект», структура емоційного інтелекту, форми, методи і засоби розвитку емоційного інтелекту. Визначено вплив засобів інтерактивних технологій на розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та експериментально апробовано комплекс інтегрованих занять з використанням інтерактивних технологій для дітей старшого дошкільного віку. The qualification work is devoted to the comprehensive research and solution of the topical issue of the development of emotional intelligence in children of senior preschool age. The essence of the concept of "emotional intelligence", the structure of emotional intelligence, forms, methods and means of developing emotional intelligence are analyzed. The influence of interactive technologies on the development of emotional intelligence of senior preschool children is determined. A complex of integrated classes with the use of interactive technologies for senior preschool children has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, інтегровані заняття, інтерактивні технології, діти старшого дошкільного віку, emotional intelligence, integrated classes, interactive technologies, children of senior preschool age
Цитування
Кобякова К. С. Розвиток емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку із застосуванням засобів інтерактивних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. С. Кобякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 62 с. : іл., табл. + дод.
Колекції