2024

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 380
 • Документ
  Дидактична гра як засіб розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Шевченко, І. Д.
  У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості засвоєння математичних уявлень молодшими школярами з порушеннями інтелектуального розвитку. Розроблено методичні рекомендації до застосування дидактичних ігор під час розвитку елементарних математичних уявлень у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of the development of elementary mathematical concepts in younger schoolchildren with intellectual disabilities was carried out. Peculiarities of assimilation of mathematical concepts by younger schoolchildren with intellectual development disorders are considered. Methodological recommendations for the use of didactic games during the development of elementary mathematical concepts in younger schoolchildren with intellectual disabilities have been developed.
 • Документ
  Кінезіологічні вправи як засіб розвитку загальної та дрібної моторики під час навчання молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Чуйко, А. І.
  У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психологопедагогічних засад розвитку загальної та дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку з легкими інтелектуальними порушеннями. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: "інтелектуальні порушення", "велика моторика", "дрібна моторика", "кінезіологія". Визначено особливості, значення загальної та дрібної моторики у школярів з інтелектуальними порушеннями. Дібрано та наведено методики, які оцінюють рівень розвитку загальної та дрібної моторики. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical foundations of the development of general and fine motor skills in children of primary school age with mild intellectual disabilities was carried out. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "intellectual disorders", "gross motor skills", "fine motor skills", "kinesiology". Features and significance of gross and fine motor skills in schoolchildren with intellectual disabilities are determined. Methods that assess the level of development of general and fine motor skills are selected and given.
 • Документ
  Формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальним порушенням засобами казкотерапії
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Сорока, О. В.
  В представленій роботі проаналізовано психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Охарактеризовано особливості та шляхи формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Також досліджено рівень сформованості уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Представлено наукове обґрунтування загальних психолого-педагогічних умов формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. The presented work analyzes psychological and pedagogical features of primary school children with intellectual disorders. It characterizes the features and ways of forming perceptions of the surrounding world of primary schoolers with intellectual disorders. The development level of perceptions of the surrounding world of primary school children with intellectual disorders is under investigation as well. It represents the scientific grounding of general psychological and pedagogical conditions for establishing perceptions of the world around of primary schoolchildren with intellectual disorders.
 • Документ
  Використання інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Обрізанова, А. О.
  У кваліфікаційній роботі розглянуто використання інтерактивних ігор як ефективний інструмент у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. Досліджуються основні принципи та методи використання ігор у педагогічній практиці, аналізуються психолого-педагогічні аспекти впровадження інтерактивних форм в роботу з дітьми із порушеннями психічного розвитку. Розроблено методичні рекомендації щодо використання онлайн-інтерактивних ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку із ЗПР. The qualifying work examines the use of interactive games as an effective tool in corrective and developmental work with preschool children with disabilities. The main principles and methods of using games in pedagogical practice are studied, the psychological and pedagogical aspects of the introduction of interactive forms in working with children with mental disorders are analyzed. Methodological recommendations on the use of online interactive games in corrective and developmental work with preschool children with mental retardation.
 • Документ
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР ДРУГОГО РІВНЯ ПІДТРИМКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Гевеленко, Г. В.
  У кваліфікаційній роботі досліджено психолого-педагогічний супровід дітей молодшого шкільного віку із ЗПР в умовах інклюзивного навчання. Сьогодні одним із найважливіших явищ сучасної спеціальної освіти є рух за інклюзивну освіту. Інклюзія має серйозний вплив для політики досліджень і практики, починаючи від простого залучення учнів з особливими освітніми потребами (ООП) до звичайних класів і закінчуючи трансформацією філософії, цінностей і практики всієї системи освіти. Наша педагогічна парадигма в роботі з дітьми з ООП спрямована на розвиток інклюзивного навчання як засобу досягнення соціальної справедливості на користь учнів з психофізичними порушеннями. Основною метою психологічного супроводу дітей із затримкою психічного розвитку є їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя. Крім того, такий супровід передбачає створення комфортних умов для ефективного психічного розвитку, проведення діагностики, психокорекції та консультування, а також надання психологічної допомоги батькам таких дітей. В роботі визначено особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання. The qualification work investigates the psychological and pedagogical support of primary school children with ASD in inclusive education. Today, one of the most important phenomena in modern special education is the movement for inclusive education. Inclusion has major implications for research and practice, ranging from the simple inclusion of students with special educational needs (SEN) in mainstream classrooms to the transformation of the philosophy, values and practices of the entire education system. Our pedagogical paradigm in working with children with special educational needs is aimed at developing inclusive education as a means of achieving social justice in favour of students with psychophysical disabilities. The main goal of psychological support for children with mental retardation is their socialisation and preparation for independent living. In addition, such support involves the creation of comfortable conditions for effective mental development, diagnostics, psychocorrection and counselling, as well as providing psychological assistance to the parents of such children. The paper identifies the peculiarities of psychological and pedagogical support for primary school children with mental retardation in inclusive education.