Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С#

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник присвячений опануванню основ об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#. Лабораторні роботи містять вичерпні матеріали щодо роботи в інтегрованому середовищі Visual Studio, основ розробки додатків, обробці даних різних типів, способам налагодження програм, графічному інструментарію мови С#, основ роботи з файлами, роботи з класами, принципами об’єктно-орієнтованого програмування тощо. Посібник розрахований на підготовку майбутніх учителів інформатики, науково-педагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти та педагогічних кадрів закладів середньої освіти. The tutorial is dedicated to mastering the basics of object-oriented programming in C#. The laboratory works contain comprehensive materials on working in the integrated Visual Studio environment, the basics of application development, processing data of various types, ways to debug programs, graphical tools of the C# language, the basics of working with files, working with classes, the principles of object-oriented programming, etc. The textbook is intended for training future computer science teachers, research and teaching staff of higher education institutions and pedagogical staff of secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
об’єктно-орієнтоване програмування, мова С#, інтегроване середовище Visual Studio, підготовка майбутніх учителів, навчання інформатики, навчальний посібник, object-oriented programming, C# language, integrated Visual Studio environment, training of future teachers, learning computer science, textbook
Цитування
Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С# : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. пед. освіти, пед. кадрів закл. заг. серед. освіти / Н. В. Олефіренко, А. Р. Курганський, Л. П. Остапенко, Н. О. Пономарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2024. – 253 с. : іл., табл.