ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ВОДА В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто концепт ВОДА в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Концепт ВОДА належить до ключових концептів будь-якої культури й на мовному рівні реалізується низкою лексем, серед яких ключовим словом, звичайно, є вода. Концепт ВОДА має амбіваленту природу, й, з одного боку, вода покликана допомагати людям, а з іншого – вода – це сила, що здатна нашкодити. Концепт ВОДА у творчості Лесі Українки також уособлює волю, що виражено за допомогою порівняльних конструкцій. Зазначено, що уявлення українців про воду в драмі-феєрії «Лісова пісня» набули концептуального значення, що на мовному рівні виражено такими смислами, як вода – кохання, вода – воля, вода – цариця, вода – сакральна сила, вода – очищення, вода – руйнація. Леся Українка актуалізувала етнічну специфіку сприйняття концепту ВОДА, доповнюючи її власними роздумами. The publication examines the concept of WODA in Lesya Ukrainka's drama extravaganza "Forest Song". The concept of WATER belongs to the key concepts of any culture and is realized at the linguistic level by a number of lexemes, among which the key word is, of course, water. The concept of WATER has an ambivalent nature, and, on the one hand, water is designed to help people, and on the other hand, water is a force that can harm. The concept of WATER in Lesya Ukrainka's work also represents will, which is expressed with the help of comparative constructions. It is noted that Ukrainians' ideas about water in the drama extravaganza "Forest Song" acquired a conceptual meaning, which is expressed at the linguistic level by such meanings as water - love, water - will, water - queen, water - sacred power, water - purification, water - destruction. Lesya Ukrainka updated the ethnic specificity of the perception of the WODA concept, supplementing it with her own thoughts.
Опис
Ключові слова
концепт ВОДА, драма-феєрія Л. Українки «Лісова пісня», лексеми, студентські роботи, the concept of WATER, L. Ukrainka's drama extravaganza "Forest Song", lexemes, student works
Цитування
Костенко А. В. Особливості вербалізації концепту ВОДА в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» / А. В. Костенко // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 15–18.