РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено питання розвитку монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ у процесі ігрової діяльності. Ігрові методи визначають як основу становлення мови дітей у зв'язку з розвитком світу їх уявлень. Правильно підібрані ігри та ігрові прийоми допоможуть збагатити і розширити лексичний запас у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. Зазначено, що ігра як основна діяльність дитини дошкільного віку, є дієвим засобом для формування таких видів монологічного мовлення, як описові розповіді, переказу художніх творів, відтворення віршів, що в подальшому стане основою для творчої розповіді дитини та посприяє формуванню здібностей до монологу дитини з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. The article examines the issue of the development of monologue speech in older preschool children with SEN during play. Game methods are defined as the basis of the development of children's language in connection with the development of the world of their ideas. Properly selected games and game techniques will help to enrich and expand the vocabulary of older preschool children with III-level mental retardation. It is noted that the game, as the main activity of a preschool-age child, is an effective tool for the formation of such types of monologue speech as descriptive stories, retelling of works of art, reproduction of poems, which will later become the basis for the child's creative story and contribute to the formation of the child's monologue abilities with general underdevelopment of level III speech.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, монологічне мовлення, розвиток мовлення, ігрова діяльність, діти старшого дошкільного віку, магістерські роботи, general underdevelopment of speech, monologue speech, speech development, game activity, children of senior preschool age, master's works
Цитування
Череватенко О. А. Розвиток монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ у процесі ігрової діяльності / О. А. Череватенко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 302–305.