ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Публікація зосереджена на питанні розвитку навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. Підкреслено, що самообслуговування відіграє визначну роль у розвитку дитини з ЗПР та включає освоєння таких навичок: освоєння навичок прийому їжі; роздягання та одягання; гігієна тіла та охайність. Окреслено основні завдання щодо формування навичок самообслуговування у дітей. Зазначено, що педагогам, для успішного розвитку навичок самообслуговування, доцільно дотримуватися усталених принципів: послідовності та поступовості. Визначено умови успішного формування культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. The publication focuses on the issue of the development of self-care skills in older preschool children with mental retardation. It is emphasized that self-care plays an important role in the development of a child with SEN and includes mastering the following skills: mastering eating skills; undressing and dressing; body hygiene and cleanliness. The main tasks for the formation of self-care skills in children are outlined. It is noted that for the successful development of self-care skills, teachers should adhere to established principles: consistency and gradualness. The conditions for the successful formation of cultural and hygienic skills and self-care skills of older preschool children with delayed mental development have been determined.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, навички самообслуговування, затримка психічного розвитку, розвиток навичок самообслуговування, спеціальний заклад освіти, магістерські роботи, older preschool children, skills self-care, mental retardation, skill development self-care, special educational institution, master's works
Цитування
Хотинська В. В. Ігрова діяльність як засіб корекційного впливу на розвиток навичок самообслуговування у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку / В. В. Хотинська // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 296–301.