ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Зазначено, що казкотерапія визнається ефективним методом для сприяння когнітивному й емоційному розвитку дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Цей педагогічний інструмент буде ефективним і у процесах формування уявлень про навколишній світ. Використання казок сприяє більш глибокому розумінню значущості збереження природи й стимулює підвищений інтерес до природних явищ та їхніх динамічних змін. Засвідчено про вагому роль казкотерапії як ефективного засобу для педагогічного втручання та підтримки інтелектуального та соціального розвитку дітей з особливими освітніми потребами. The article analyzes the psychological and pedagogical features of children of primary school age with intellectual disabilities. It is noted that fairy-tale therapy is recognized as an effective method for promoting the cognitive and emotional development of children of primary school age with intellectual disabilities. This pedagogical tool will also be effective in the processes of forming ideas about the surrounding world. The use of fairy tales contributes to a deeper understanding of the importance of nature conservation and stimulates increased interest in natural phenomena and their dynamic changes. The important role of fairy-tale therapy as an effective tool for pedagogical intervention and support of intellectual and social development of children with special educational needs is evidenced.
Опис
Ключові слова
уявлення, молодші школярі, інтелектуальні порушення, казкотерапія, магістерські роботи, perceptions, primary school children, intellectual disorders, fairy tale therapy, master's works
Цитування
Сорока О. В. Шляхи формування уявлень про навколишній світ у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії / О. В. Сорока // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 261–265.