ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання засобів ІКТ у роботі вчителя-логопеда з дітьми в закладі дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання. Основною формою логопедичної роботи з дітьми у ЗДО є проведення корекційних занять (індивідуальних та підгрупових). Для проведенням корекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ) розроблено та впровадження в освітній процес ЗДО низку логопедичних занять із використанням ІКТ. Зазначено, що використання ІКТ у роботі вчителя-логопеда покращує пізнавальну активність дітей, що в свою чергу допомагає краще засвоїти отримані знання та виховує прагнення до отримання нових знань. The article examines the use of ICT tools in the work of a speech therapist with children in a preschool education institution in the conditions of distance learning. The main form of speech therapy work with children in the ZDO is conducting corrective classes (individual and subgroup). In order to carry out corrective work with children of older preschool age with phonetic-phonemic underdevelopment of speech (FFNM), a number of speech therapy classes with the use of ICT have been developed and introduced into the educational process of special education. It is noted that the use of ICT in the work of a speech therapist improves the cognitive activity of children, which in turn helps to better assimilate the acquired knowledge and fosters the desire to acquire new knowledge.
Опис
Ключові слова
фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, корекційна робота, діти старшого дошкільного віку, інтерактивні комп’ютерні технології, магістерські роботи, phonetic-phonemic underdevelopment of speech, corrective work, children of older preschool age, interactive computer technologies, master's works
Цитування
Міхальова А. І. Особливості використання засобів ІКТ у роботі вчителя-логопеда з дітьми в закладі дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання / А. І. Міхальова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 219–224.