ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх логопедів до взаємодії з батьками дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ефективна взаємодія між логопедом та родинами суттєво сприяє покращенню результатів корекційної роботи, розвитку дитини та зменшує психологічний тиск на батьків. Враховуючи цей аспект спрямована підготовка фахівців є важливою та актуальною в контексті логопедичної практики. Зазначено, що логопеди мають розвивати навички взаємодії з родинами, надавати їм необхідну підтримку та навчати, як оптимізувати процес розвитку мовлення дитини. Правильно сформована компетентність допомагає фахівцям створювати сприятливі умови для покращення результатів власної корекційно-розвиткової роботи та психологічного комфорту батьків. The article examines the formation of professional competence of future speech therapists to interact with parents of children with severe speech disorders. Effective interaction between speech therapists and families significantly improves the results of correctional work, child development and reduces psychological pressure on parents. Considering this aspect, targeted training of specialists is important and relevant in the context of speech therapy practice. It is noted that speech therapists must develop the skills of interaction with families, provide them with the necessary support and teach how to optimize the process of the child's speech development. Properly formed competence helps specialists to create favorable conditions for improving the results of their own corrective and developmental work and the psychological comfort of parents.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, логопедична робота, корекційна робота, педагогічна взаємодія, студентські роботи, professional training, speech therapy work, corrective work, pedagogical interaction, student works
Цитування
Комарова О. І. Формування професійної компетентності майбутніх логопедів до взаємодії з батьками дітей з тяжкими порушеннями мовлення / О. І. Комарова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 174–176.