ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено проблему вибору професій для учнів з інтелектуальними порушеннями. Процес професійного самовизначення включає розвиток уявлення про себе, формування системи ціннісних орієнтацій, створення образу свого майбутнього, а також створення ідеалів у формі ідеального образу професіонала. Вибір професії для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку вимагає уважного врахування їхніх унікальних потреб і обмежень, а також забезпечення підтримки та підготовки для їхнього успішного інтегрування в світ праці. Зазначено, що важливим у процесі профорієнтаційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку є врахування індивідуальних особливостей дитини, розгляд її як унікальної особистості і надання можливості кожній дитині в майбутньому знайти своє місце в суспільстві та на ринку праці. The article examines the problem of choosing professions for students with intellectual disabilities. The process of professional self-determination includes the development of self-image, the formation of a system of value orientations, the creation of an image of one's future, as well as the creation of ideals in the form of an ideal image of a professional. Career choices for children with intellectual disabilities require careful consideration of their unique needs and limitations, as well as providing support and training for their successful integration into the world of work. It is noted that it is important in the process of career guidance work with children with intellectual disabilities to take into account the individual characteristics of the child, to consider him as a unique personality and to give every child the opportunity to find his place in society and the labor market in the future.
Опис
Ключові слова
професійне самовизначення, інтелектуальні порушення, допрофесійна підготовка, магістерські роботи, professional self-determination, intellectual disabilities, pre-professional training, master's works
Цитування
Земляна К. А. Особливості процесу професійного самовизначення дітей з інтелектуальними порушеннями / К. А. Земляна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 129–131.