РОЗВИТОК САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено самооцінку підлітків із заїканням. Заїкання – це один із специфічних видів мовленнєвого порушення, який базується на складних психофізіологічних механізмах і є дискоординаційним судомним порушенням, яке супроводжується дезорганізацією психіки людини, внутрішньоособистісними конфліктами і порушенням комунікативної сторони мовлення. З’ясування рівня самооцінки підлітків із заїканням відбувалось із застосуванням психодіагностичних методик («Автопортрет» К. Маховер, шкала самооцінки «Дембо-Рубінштейн» в модифікації А. М. Прихожан), які також дозволили розглянути інші несвідомі емоційні компоненти особистості, такі як страхи, агресивні стани, демонстративність, тривожність. Зазначено, що самооцінка і ставлення людини до себе тісно пов’язані з рівнем домагань, мотивацією та емоційними особливостями особистості. Від її рівня залежать інтерпретація набутого досвіду та очікувань людини від самої себе та інших. Самооцінка впливає на успішність діяльності та соціально-психологічний статус підлітка в колективі, регулює процес спілкування. The article examines the self-esteem of teenagers with stuttering. Stuttering is one of the specific types of speech disorder, which is based on complex psychophysiological mechanisms and is a discoordination convulsive disorder, which is accompanied by disorganization of the human psyche, intrapersonal conflicts and a violation of the communicative side of speech. Elucidation of the level of self-esteem of adolescents with stuttering was carried out using psychodiagnostic methods ("Self-portrait" by K. Mahover, the self-esteem scale "Dembo-Rubinstein" modified by A. M. Pryhozhan), which also made it possible to consider other unconscious emotional components of the personality, such as fears , aggressive states, demonstrativeness, anxiety. It is noted that a person's self-esteem and attitude towards himself are closely related to the level of harassment, motivation and emotional characteristics of the individual. Interpretation of acquired experience and expectations of a person from himself and others depend on its level. Self-esteem affects the success of activities and the socio-psychological status of a teenager in a team, regulates the communication process.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, логопедична робота, заїкання, діти піліткового віку, студентські роботи, speech development, speech therapy work, stuttering, teenage children, student works
Цитування
Заскалько О. М. Розвиток самооцінки підлітків із заїканням / О. М. Заскалько // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 125–128.