Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1446
Title: Соціально-економічні умови інноваційного розвитку національної економіки України
Other Titles: Социально-экономические условия инновационного развития национальной экономики Украины
Socio-economic conditions of innovative development of the national economy of Ukraine
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Радченко, Л. П.
Сідельнікова, І. В.
Олійник, О. В.
Шиловцева, Н. В.
Keywords: економічна теорія
економіка України
інноваційна модель розвитку
інноваційно-інвестиційна політика України
экономическая теория
экономика Украины
инновационная модель развития
инновационно-инвестиционная политика Украины
economic theory
economy of Ukraine
innovative development model
innovative and investment politics of Ukraine
Issue Date: 10-Nov-2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во ФОП Іванченко І. С.
Citation: Соціально-економічні умови інноваційного розвитку національної економіки України : монографія / [І. Ф. Прокопенко, Л. П. Радченко, І. В. Сідельнікова, О. В. Олійник, Н. В. Шиловцева та ін.] ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка ; Харк. нац. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – 207 с.
Abstract: В монографії досліджуються процеси формування соціально-економічних умов та науково-технічних перетворень в напрямку переходу національної економіки до інноваційної моделі розвитку. Досліджується концепція інноваційного розвитку національної економіки в сучасній економічній теорії, аналізується інноваційна-інвестиційна політика держави і проблеми переходу України на траєкторію інноваційного розвитку, розглядаються економічні, фінансові, маркетингові та соціальні складові механізму забезпечення інноваційного розвитку української економіки. Розраховано на науковців, студентів та фахівців-практиків. В монографии исследуются процессы формирования социально-экономических условий и научно-технических преобразований в направлении перехода национальной экономики к инновационной модели развития. Исследуется концепция инновационного развития национальной экономики в современной экономической теории, анализируется инновационная инвестиционная политика государства и проблемы перехода Украины на траекторию инновационного развития, рассматриваются экономические, финансовые, маркетинговые и социальные составляющие механизма обеспечения инновационного развития украинской экономики. Рассчитано на научных работников, студентов и специалистов-практиков. The monograph examines the processes of formation of socio-economic conditions and scientific and technological changes in the direction of the national economy transition to the innovative model of development. The concept of innovative development of national economy in modern economic theory is studied, the innovation and investment policy of the state and problems of Ukraine's transition to the progressive path of development are analyzed. Еconomic, financial, marketing and social components of mechanism which will ensure the innovative development of Ukrainian economy are examined. The monograph is intended for researchers, students and practicians.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1446
ISBN: 978-617-7033-93-5
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку
Наукові публікації І. Ф. ПрокопенкоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.