ВПЛИВ ЗАСОБІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено вплив використання засобів альтернативної та додаткової комунікації на розвиток комунікативних навичок дітей з інтелектуальними порушеннями. Комунікативні навички – це навички та здатність людини ефективно взаємодіяти з іншими людьми через мовлення, письмо, жести, міміку та інші засоби комунікації. Ці навички включають у себе здатність чітко висловлювати свої думки, слухати і розуміти інших, вміння створювати ефективні повідомлення, розв'язувати конфлікти та будувати стосунки з іншими людьми. Зазначено, що засоби альтернативної та додаткової комунікації створюють можливість для цієї групи дітей ефективно виражати свої думки, почуття та потреби, допомагають полегшити комунікацію та взаємодію з оточуючими. The publication determines the impact of using alternative and additional communication tools on the development of communication skills of children with intellectual disabilities. Communication skills are the skills and ability of a person to effectively interact with other people through speech, writing, gestures, facial expressions and other means of communication. These skills include the ability to express one's thoughts clearly, listen and understand others, create effective messages, resolve conflicts, and build relationships with other people. It is noted that the means of alternative and additional communication create an opportunity for this group of children to effectively express their thoughts, feelings and needs, help facilitate communication and interaction with others.
Опис
Ключові слова
комунікативні навички, альтернативна комунікація, додаткова комунікація, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, магістерські роботи, communication skills, alternative communication, augmentative communication, children with intellectual disabilities, master's theses
Цитування
Антоненко Є. Ф. Вплив засобів альтернативної та додаткової комунікації на розвиток комунікативних навичок дошкільників із інтелектуальними порушеннями / Є. Ф. Антоненко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 50–55.