ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЛОГІЧНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор. Математичні здібності є невід’ємною частиною особистості, тому що математика в сучасному суспільстві є однією з важливих галузей знання сучасної людини. У зв’язку з цим проблема підготовки дошкільників з математики є актуальною та вимагає подальшої розробки з урахуванням вимог до їх рівня підготовки. Різна складність логічних ігор дозволяють враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, їх можливості, рівень підготовки. Зауважено, що логічні ігри викликають пізнавальний інтерес, розвивають пам’ять, мислення, уяву, прагнення дитини отримати результат самостійно. The theses highlight the formation of mathematical competence of older preschool children by means of logic games. Mathematical abilities are an integral part of personality, because mathematics in modern society is one of the important branches of knowledge of a modern person. In this regard, the problem of training preschoolers in mathematics is urgent and requires further development taking into account the requirements for their level of training. The different complexity of logical games allow taking into account the age and individual characteristics of children, their capabilities, and the level of training. It is noted that logic games arouse cognitive interest, develop memory, thinking, imagination, and the child's desire to obtain a result independently.
Опис
Ключові слова
математичні здібності, діти дошкільного віку, логічні ігри, магістерські роботи, mathematical abilities, children of preschool age, logical games, master's work
Цитування
Руднік О. О. Формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор / О. О. Руднік // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 76–77.