Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 290
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-02-22) Донченко, О.
  У статті висвітлено досвід організації естетичного виховання дітей дошкільного віку в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Узагальнено зміст естетичного виховання, виявлено основні форми і методи його здійснення в дошкільних навчальних установах різного типу, що існували в досліджуваний період. The article highlights proficiency in the organization of aesthetic education of pre-school children in Ukraine at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries has been highlighted. The subject-matter of aesthetic education is summarized, main forms and methods of its implementing in various pre-school educational institutions of the given period are revealed.
 • Документ
  Педагогічна практика у ЗДО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Танько, Т. П.; Ларіна, І. О.
  «Педагогічна практика у ЗДО: програма та методичні вказівки» складено з урахуванням ОП «Дошкільна освіта» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «012 Дошкільна освіта». Методичні вказівки будуть в нагоді здобувачам вищої освіти у вирішенні завдань педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. "Pedagogical Practice in Preschool Institutions: Programme and Methodological Guidelines" is compiled taking into account the OP "Preschool Education" for applicants for the second (master's) level of higher education, studying in the speciality "012 Preschool Education". Methodical instructions will be useful for higher education students in solving the problems of pedagogical practice in preschool education institutions.
 • Документ
  Generalizing trends of the ethno-cultural phenomenon in the activities of Ukrainian song ensembles
  (Іnternational Science Group (isg-konf.com), 2024) Roman, N.
  Careful and meticulous study of the ethnocultural phenomenon at both the global and local levels led to the creation of new Ukrainian song ensembles in Ukraine and beyond. Folk song ensembles are a manifestation of self-identification of the Ukrainian people and an important component of research, reproduction, development, representation and popularization of ethnic song traditions. Until recently, the Ukrainian folk song seemed to be a favorite, but quite neglected genre on the amateur and professional stage. It is obvious that the Ukrainian people have not lost their love for their song, therefore the creation of new and the development of existing Ukrainian song ensembles is a relevant and promising direction. The modern ensemble of the Ukrainian folk song, as an element of the ethno-cultural phenomenon, has an ancient history, because group singing has long been one of the most common forms of folk entertainment, enjoyed by adults, youth, and children. The Ukrainian folk song ensemble differs from the ethnocultural group performance, first of all, in that it consists of singers who systematically attend rehearsals, know the folk repertoire well, are capable of improvisation, have a beautiful timbre of voice, musical abilities, flair and acting talent. For the organization and successful development of the future Ukrainian song ensemble, it is important to invite a talented and professionally trained leader. During the organization of the Ukrainian song ensemble, one of the tasks of the team leader is to attract singers with bright, timbre-colored, clean voices. An experienced leader knows that during the formation of a team, it is not necessary to arrange an individual audition. The generalizing trends of the ethno-cultural phenomenon in the process of creative activity of Ukrainian song ensembles consist in the consistent reproduction of the creative achievements inherited from their talented ancestors. Ethnic forms of Ukrainian folk performance contain tendencies of melodic and harmonic principles of musical thinking. Collective performance of Ukrainian songs is an attractive but difficult task for performers. Singing in an ensemble involves the ability to sing one's part well and, at the same time, listen carefully to other singers. This is one of the most difficult tasks in the activity of Ukrainian song ensembles. Ukrainian folk song is a specific musical genre, because its content based on perfect lyrical melodies or fiery dance rhythms is always dominant. Уважне й прискіпливе вивчення етнокультурного феномену як на глобальному, так і на локальному рівнях призвело до створення нових ансамблів української пісні в Україні та поза її межами. Ансамблі народної пісні є проявом самоідентифікації українського народу і важливою складовою дослідження, відтворення, розвитку, репрезентації й популяризації етнічних пісенних традицій. Донедавна українська народна пісня здавалася улюбленим, але доволі занедбаними жанром на самодіяльній і професійній естраді. Очевидно, що український народ не втратив любові до своєї пісні, тому створення нових і розвиток існуючих ансамблів української пісні є актуальним і перспективним напрямом. Сучасний ансамбль української народної пісні, як елемент етнокультурного феномену має прадавню історію, бо гуртовий спів здавна був однією з найбільш поширених форм народних розваг, якими захоплювалися і дорослі, і молодь, і діти. Ансамблі української народної пісні відрізняється від етнокультурного гуртового виконання, передусім, тим, що до його складу входять співаки, які систематично відвідують репетиції, добре знають народний репертуар, здатні до імпровізації, мають красивий тембр голосу, музичні здібності, хист і акторський талант. Для організації та успішного розвитку майбутнього ансамблю української пісні важливо запросити талановитого й професійно підготовленого керівника. У ході організації ансамблю української пісні, керівник колективу одним із своїх завдань має залучення співаків із яскравими, тембрально забарвленими, чистими голосами. Досвідчений лідер знає, що під час формування колективу не обов’язково влаштовувати індивідуальне прослуховування. Узагальнюючі тенденції етнокультурного феномену в процесі творчої діяльності ансамблів української пісні полягають у послідовному відтворенні творчих здобутків успадкованих від своїх талановитих пращурів. Етнічні форми українського народного виконавства містять у собі тенденції мелодійного та гармонійного принципів музичного мислення. Колективне виконавство українських пісень є привабливим але складним завданням для виконавців. Спів в ансамблі передбачає уміння гарно співати свою партію і, водночас, уважно прислухатися до інших співаків. Саме це є одним із найскладніших завдань в діяльності ансамблів української пісні. Українська народна пісня є специфічним музичним жанром, бо її зміст, покладений на досконалі ліричні мелодії або запальні танцювальні ритми є завжди домінуючим.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Шумейко, Р. І.
  У статті розглянуто формування усвідомленого ставлення дошкільників до власного здоров'я та безпеки життєдіяльності. Діти дошкільного віку допитливі та безстрашні, оскільки вони ще не здобули негативного життєвого досвіду. Саме тому ризик їхнього потрапляння в небезпечну ситуацію дуже великий. Зауважено, що формування уявлень і знань має відбуватися в процесі життєдіяльності дитини й ґрунтуватися на її інтересах, потребах і вимогах до життя. The article examines the formation of a conscious attitude of preschoolers to their own health and safety. Preschool children are inquisitive and fearless because they have not yet had negative life experiences. That is why the risk of them getting into a dangerous situation is very high. It was noted that the formation of ideas and knowledge should take place in the course of the child's life and be based on his interests, needs and requirements for life.
 • Документ
  ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Черняк, Г. І.
  У роботі висвітлено проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку. Процес формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників залежить від психолого-педагогічних умов, з них: забезпеченість психологічного клімату у групах, наявність в освітньому процесі емоційних релаксаційних пауз; застосування позитивного стилю педагогічного спілкування вихователя з дітьми. Зазначено, що потрібно змінити на краще рівень здоров’я покоління, перетворити традиційну систему освіти на «здоров’язбережувальну». The work highlights the problems of forming the health care competence of preschool children. The process of forming the health care competence of preschoolers depends on psychological and pedagogical conditions, including: psychological climate in groups, the presence of emotional in the educational process relaxation pauses; the use of a positive style of pedagogical communication between the teacher and the children. It is noted that it is necessary to change the health of the generation to a better level, to transform the traditional education system into a "health-preserving" one.