Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 216
 • Документ
  МОЖЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Лаврухіна, В. В.; Давидова, М. О.
  У публікації розглянуто застосування арт-терапевтичних методів у роботі з дошкільниками. Арт-терапія – це синтез декількох галузей наукових знань: медицини, педагогіки, психології та мистецтва. Зазначено, що доречним у дошкільному віці є використання групових та індивідуальних форм арт-терапії, що відповідають поставленим завданням. Перевагами в застосуванні арт-терапії в роботі з дошкільниками є такі: простота та легкість у застосуванні технік; зацікавленість та інтерес дітей у ході процесу арт-терапії; значна ефективність терапії. Арт-терапія допомагає знижувати негативні реакції, розвиває в дітей дошкільного віку інтелект і формує досвід соціальної взаємодії, допомагає їм подолати внутрішні психологічні бар'єри. The publication examines the use of art therapy methods in working with preschoolers. Art therapy is a synthesis of several fields of scientific knowledge: medicine, pedagogy, psychology and art. It is noted that it is appropriate in preschool age to use group and individual forms of art therapy that correspond to the assigned tasks. The advantages of using art therapy in working with preschoolers are as follows: simplicity and ease of application of techniques; children's interest in the art therapy process; significant effectiveness of therapy. Art therapy helps reduce negative reactions, develops intelligence in preschool children and forms the experience of social interaction, helps them overcome internal psychological barriers.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ІГРАШОК В ОСВІТНЬМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗДО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Лаврухіна, В. В.; Кордубан, М. В.
  У публікації розглянуто використання театральних іграшок в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Іграшка є універсальним засобом розвитку дітей дошкільної освіти. Зазначено, що використання театральних іграшок створює великі виховні можливості в освітньому процесі сучасного ЗДО, сприяє стрімкому інтелектуальному й емоційному розвитку дошкільників, дозволяє моделювати нові соціальні ситуації, розкриває творчій потенціал кожної дитини. The publication examines the use of theatrical toys in the educational process of a modern preschool education institution. The toy is a universal tool for the development of preschool children. It is noted that the use of theatrical toys creates great educational opportunities in the educational process of modern preschools, contributes to the rapid intellectual and emotional development of preschoolers, allows modeling new social situations, and reveals the creative potential of each child.
 • Документ
  ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Кузнецова, Д. Д.; Чернявська, М. В.
  У публікації розглянуто виховання у дошкільників любові до української народної творчості. Особливу цінність для виховання у дітей інтересу до традицій рідного народу становлять різноманітні народні ігри. Зазначено, що велику роль у розв’язанні цієї проблеми відіграватиме створення спеціальних українських куточків, у яких зберігатимуться кращі зразки української народної творчості: вишиванки, декоративний посуд, ілюстративний матеріал, аудіоматеріали та ін. The publication examines the upbringing of preschoolers' love for Ukrainian folk art. Of particular value for raising children's interest in the traditions of their native people are various folk games. It is noted that a major role in solving this problem will be played by the creation of special Ukrainian corners where the best examples of Ukrainian folk art will be preserved: embroidery, decorative dishes, illustrative material, audio materials, etc.
 • Документ
  УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ІГРАШКИ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Козачок, Є. М.; Кордубан, М. В.
  У публікації розглянуто українські народні іграшки як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку. Ігрова діяльність в період дошкільного віку акумулює в собі безліч видів занять доступних для дитячого усвідомлення, тому виступає важливим чинником у всебічному розвитку дитини. Зазначено, що застосування народної іграшки через рухливі ігри надає процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку загальнорозвиваючий характер, значно підвищують емоційність виконання фізичних рухів, формують стійке позитивне ставлення дошкільників до занять фізичною культурою, моральновольові якості особистості. The publication examines Ukrainian folk toys as a means of physical education of preschool children. Play activities during the preschool age accumulate many types of activities accessible to children's awareness, therefore it is an important factor in the comprehensive development of a child. It is noted that the use of folk toys through mobile games gives the process of physical education of preschool children a generally developing character, significantly increases the emotionality of performing physical movements, forms a stable positive attitude of preschoolers to physical education, moral and willful personality qualities.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ СПАДЩИНИ КОМПОЗИТОРІВ-КЛАСИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Губська, А. В.; Чернявська, М. В.
  У публікації проаналізовано використання музичної спадщини композиторів-класиків у навчально-виховній роботі з дошкільниками. Музичне мистецтво є могутнім засобом формування особистості дитини, її всебічного розвитку. Тому важливим є питання збагачення повсякденного життя дошкільників кращими зразками музичного мистецтва відомих композиторів-класиків. Зазначено, що задля підсилення інтересу дошкільників до слухання класичної музики бажано використовувати художні ілюстрації на тему музичного твору, залучати дітей до створення малюнків, аплікацій після прослуховування «музичних казок». У зв’язку з цим, сучасний вихователь закладу дошкільної освіти має бути компетентним у питаннях ефективного здійснення музичного виховання дітей у різноманітних видах діяльності дошкільників. The publication analyzes the use of the musical heritage of classical composers in educational work with preschoolers. Musical art is a powerful means of forming a child's personality and its comprehensive development. Therefore, it is important to enrich the everyday life of preschoolers with the best examples of musical art by famous classical composers. It is noted that in order to increase the interest of preschoolers in listening to classical music it is desirable to use artistic illustrations on the theme of a musical piece, to involve children in creating drawings, applications after listening to "musical fairy tales". In this regard, a modern teacher of a preschool education institution must be competent in matters of effective implementation of musical education children in various types of activities of preschoolers.