ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З УЧНЯМИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх учителів початкових класів – роботі з учнями з логопедичними проблемами на уроках. Основна увага зосереджується на дисципліні вільного вибору «Підготовка вчителя до роботи з учнями з логопедичними проблемами на уроках природничого і математичного циклів», що є складником компонентою блоку дисциплін вільного вибору із циклу професійної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Робота з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами». Висвітлюється мета, завдання дисципліни, основні документи, за якими має бути організовано навчання дітей із ООП та роботу вчителя із зазначеною категорією учнів. Зазначається, що здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти при вивченні дисципліни формують уміння здійснювати розвиток в учнів з мовленнєвими порушеннями процесів і функцій пізнавальної діяльності; логічних операцій; сенсомоторної функції мовлення та оперативної пам’яті; вербально-логічного та наочно-образного мислення і мовлення. Звертається увага на те, що на практичних заняттях здобувачі ознайомлюються з дихальними вправами та дидактичними іграми, опановують нескладні досліди, проєктну діяльність, моделювання, різноманітні інтерактивні технології, навчаються розробляти ментальні картки, аналізують уроки в логопедичному класі за відео-сюжетами, використовують у своїй практичній діяльності діагностику порушення мовлення за методикою В. Тарасун. Проведено опитування батьків, для якого використовувалася анкета «Готовність дитини до вступу в початкову школу». Було з’ясовано, що основна кількість дітей, які за результатами опитування батьків були не готові до вступу в ЗЗСО – це майбутні першокласники з дизартріями. Учитель початкових класів, працюючи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, веде корекційну роботу у різних напрямах (фонетична, лексична, граматичної будова мовлення; подолання супровідних дефектів). The article is devoted to one of the urgent problems of training future primary school teachers – working with students with speech therapy problems in the lessons of science and mathematics cycles. The main focus is on the subject of free choice «Preparation of the teacher to work with students with speech therapy problems in the lessons of natural and mathematical cycles», which is a component of the block of subjects of free choice from the cycle of professional training for applicants of the second (master’s) level of higher education «Working with various categories of children with special educational needs». The goal, the tasks of the discipline, the main documents, according to which the education of children with SEN and the teacher’s work with the specified category of students should be organized, are highlighted. It is noted that students of the second (master’s) level of higher education when studying the discipline form the ability to develop the processes and functions of cognitive activity in students with speech disorders; logical operations; sensorimotor function of speech and working memory; verbal-logical and visual-figurative thinking and speech. Attention is drawn to the fact that in practical classes, applicants get acquainted with breathing exercises and didactic games, master simple experiments, project activities, modeling, various interactive technologies, learn to develop mind maps, analyze lessons in a speech therapy class based on video plots, use in their practical diagnosis of speech disorders according to the method of V. Tarasun. A survey of parents was conducted, for which the questionnaire «Readiness of the child to enter primary school» was used. It was found out that the main number of children who, according to the results of the parents’ survey, were not ready to enter the preschool are future first-graders with dysarthria. The elementary school teacher, working with children who have speech disorders, conducts corrective work in various directions (phonetic, lexical, grammatical structure of speech; overcoming accompanying defects).
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутній учитель початкових класів, учні, логопедичні проблеми, мовленнєві порушення, preparation, future primary, school teacher, students, speech therapy problems, speech disorders
Цитування
Купіна І. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з учнями з вадами мовлення / І. О. Купіна, І. В. Радченя, Л. І. Титаренко // Інноваційна педагогіка. – 2024. – Вип. 67, т. 1. – С. 197–200.