Корекція порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ігрових технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз розвитку фонетико-фонематичного ладу мовлення дітей із ЗНМ ІІІ рівня. Визначено критерії, показники та рівні сформованості фонетико-фонематичного мовлення у дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня. Розроблено та експериментально апробовано комплекс ігрових технологій, які спрямовані на корекцію порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня. In the qualification work, a theoretical analysis of the development of the phonetic-phonemic system of speech of children with general underdevelopment of speech of the III level was carried out. The criteria, indicators and levels of formation of phonetic-phonemic speech in preschoolers with general speech underdevelopment of the III level are determined. A complex of game technologies was developed and experimentally tested, which are aimed at correcting violations of the phonetic-phonemic system of speech in children with general underdevelopment of speech of the III level.
Опис
Ключові слова
діти, ЗНМ ІІІ рівня, фонетико-фонематичний лад мовлення, ігри, ігрові технології, корекція, children, general underdevelopment of III-level speech, phonetic-phonemic system of speech, games, game technologies, correction
Цитування
Козак Р. С. Корекція порушень фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення III рівня засобами ігрових технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Р. С. Козак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 80 с. : іл., табл. + дод.
Колекції