Розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей iз ЗНМ III рiвня з використанням онлайн технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядається актуальність питання використання логопедичних онлайн-технологій у навчанні граматичного ладу мовлення з урахуванням активного впровадження сучасних технологій, використання нових організаційних форм та методів проведення занять для натуральних білінгвальних дітей із загальним недорозвиненням мови ІІІ рівня, висвітлюються логопедичні технології, які використовуються в дистанційному навчанні. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на позитивний результат, виправлення порушень в процесі формування та корекції граматичного ладу мовлення та словотвірних процесів у натуральних білінгвальних дітей. The qualification paper examines the relevance of the use of online speech therapy technologies in the teaching of grammatical speech, taking into account the active implementation of modern technologies, the use of new organizational forms and methods of conducting classes for bilingual children with general language underdevelopment of the III level, and highlights the speech therapy technologies used in distance learning . A correction technique was developed and experimentally tested, which is aimed at a positive result, correction of violations in the process of formation and correction of grammatical speech and word-formation processes in bilingual children.
Опис
Ключові слова
натуральні білінгвальні діти, корекція, граматичний лад, онлайн-технології, організація, навчання, bilingual children, correction, grammar, online technologies, organization, learning
Цитування
Коваленко Г. С. Розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей iз ЗНМ III рiвня з використанням онлайн технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Г. С. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції