Формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно - педагогічних технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психологопедагогічних особливостей формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «інновація», «педагогічна технологія», «технології корекційної освіти» «інноваційні корекційно-педагогічні технології». Визначено показники та рівні сформованості математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. Розроблено методичні рекомендації педагогам щодо формування математичних уявлень і понять у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій, які спрямовані на удосконалення освітнього процесу для дітей з інтелектуальними порушеннями. The theoretical analysis of the psychological and pedagogical features of the forming of mathematical ideas and concepts of young school children with intellectual disabilities by means of innovative corrective and pedagogical technologies were carried out in this qualification work. A definitive characterization of the key concepts of the research was carried out: «innovation», «pedagogical technology», «corrective education technologies», «innovative corrective and pedagogical technologies». Indicators and levels of formation of mathematical ideas and concepts among young school children with intellectual disabilities were determined. Methodical recommendations for teachers for forming mathematical ideas and concepts for children of primary school age with intellectual disabilities by means of innovative corrective and pedagogical technologies have been developed. They are aimed at improving the educational process for children with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
діти, інтелектуальні порушення, математичні уявлення і поняття, інновації, педагогічні технології, корекція, children, intellectual disabilities, mathematical ideas and concepts, innovations, pedagogical technologies, correction
Цитування
Колінько С. П. Формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. П. Колінько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 104 с. : табл. + дод.
Колекції