ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто сутність ключових понять дослідження: "особистісний розвиток педагога", "професія", "професійний", "зростання", "кар'єрне зростання". Встановлено, що, поняття «професійне зростання» складається з таких понять, як "професія", "професійний", "зростання". Визначено складові професійного зростання : мотивація; самоосвіта та самовиховання, педагогічну спрямованість; саморегуляцію та саморефлексію. Доведено, що всі зазначені компоненти взаємодіють між собою і взаємозалежні, створюючи комплексний процес професійного зростання. Встановлено функції професійного зростання вчителів. Виявлено чинники впливу на майбутніх викладачів до спрямованості на професійне зростання. Розроблено програму дисципліни вільного вибору «Роль кар'єрного зростання в особистому та професійному житті». In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the key concepts of the study is considered: "personal development of a teacher", "profession", "professional", "growth", "career development". It is established that the concept of "professional growth" consists of such concepts as "profession", "professional", "growth". The components of professional growth are defined: motivation; self-education and self-education, pedagogical orientation; self-regulation and self-reflection. It is proved that all these components interact with each other and are interdependent, creating a complex process of professional growth. The functions of teachers' professional growth are determined. The factors influencing future teachers to focus on professional growth are identified. The program of the discipline of free choice "The role of career growth in personal and professional life" is developed.
Опис
Ключові слова
освіта, особистісний розвиток педагога, професія, спрямованість здобувачів вищої освіти, education, personal development of a teacher, profession, orientation of higher education students
Цитування
Пономарьова М. С. Формування спрямованості здобувачів вищої освіти до професійного зростання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / М. С. Пономарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції