УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧОЇ, МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність STEM-технології полягає в переосмисленні освіти та у перегляді цілей навчання та виховання, норми, форми і методів. Навчання не повинно базуватися на запам’ятовуванні, його необхідно переорієнтувати на розвиток здатності думати, аналізувати, аргументувати та приймати вірні рішення. Сучасна початкова школа має розвивати ті здібності, які будуть цінними у майбутньому: креативність, творчу уяву, ініціативність, лідерські якості, критичне мислення та здатність до розвитку когнітивно-креативного потенціалу особистості. У кваліфікаційній роботі обґрунтувано та експериментально досліджено особливості упровадження STEM-технологій у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі. Розширено уявлення про STEM-технології як інноваційний підхід у розвитку сучасної школи; вперше описано методику застосування STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі. Результати дослідження можуть бути використані вчителями початкової школи та здобувачами вищої освіти спеціальності «Початкова освіта». The relevance of STEM technology lies in the rethinking of education and the revision of the goals of education and upbringing, norms, forms and methods. Learning should not be based on memorisation, but should be reoriented towards developing the ability to think, analyse, argue and make the right decisions. A modern primary school should develop those abilities that will be valuable in the future: creativity, imagination, initiative, leadership qualities, critical thinking and the ability to develop the cognitive and creative potential of the individual. The qualification work substantiates and experimentally investigates the peculiarities of the introduction of STEM technologies in the study of natural, mathematical and technological fields in primary school. The idea of STEM technologies as an innovative approach to the development of a modern school is expanded; the methodology of applying STEM technologies in the study of natural, mathematical and technological fields in primary school is described for the first time. The results of the study can be used by primary school teachers and students majoring in primary education.
Опис
Ключові слова
STEM-технології, освітній процес, інновації, початкова школа, STEM technologies, educational process, innovations, primary school
Цитування
Ткаченко А. М. Упровадження STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. М. Ткаченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 91 с. : іл., табл. + дод.
Колекції