УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧОЇ, МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

dc.contributor.authorТкаченко, А. М.
dc.date.accessioned2024-02-14T18:17:25Z
dc.date.available2024-02-14T18:17:25Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractАктуальність STEM-технології полягає в переосмисленні освіти та у перегляді цілей навчання та виховання, норми, форми і методів. Навчання не повинно базуватися на запам’ятовуванні, його необхідно переорієнтувати на розвиток здатності думати, аналізувати, аргументувати та приймати вірні рішення. Сучасна початкова школа має розвивати ті здібності, які будуть цінними у майбутньому: креативність, творчу уяву, ініціативність, лідерські якості, критичне мислення та здатність до розвитку когнітивно-креативного потенціалу особистості. У кваліфікаційній роботі обґрунтувано та експериментально досліджено особливості упровадження STEM-технологій у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі. Розширено уявлення про STEM-технології як інноваційний підхід у розвитку сучасної школи; вперше описано методику застосування STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі. Результати дослідження можуть бути використані вчителями початкової школи та здобувачами вищої освіти спеціальності «Початкова освіта». The relevance of STEM technology lies in the rethinking of education and the revision of the goals of education and upbringing, norms, forms and methods. Learning should not be based on memorisation, but should be reoriented towards developing the ability to think, analyse, argue and make the right decisions. A modern primary school should develop those abilities that will be valuable in the future: creativity, imagination, initiative, leadership qualities, critical thinking and the ability to develop the cognitive and creative potential of the individual. The qualification work substantiates and experimentally investigates the peculiarities of the introduction of STEM technologies in the study of natural, mathematical and technological fields in primary school. The idea of STEM technologies as an innovative approach to the development of a modern school is expanded; the methodology of applying STEM technologies in the study of natural, mathematical and technological fields in primary school is described for the first time. The results of the study can be used by primary school teachers and students majoring in primary education.
dc.identifier.citationТкаченко А. М. Упровадження STEM-технології у вивченні природничої, математичної і технологічної галузі у початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. М. Ткаченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 91 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13942
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectSTEM-технології
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectінновації
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectSTEM technologies
dc.subjecteducational process
dc.subjectinnovations
dc.subjectprimary school
dc.titleУПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧОЇ, МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF STEM TECHNOLOGY IN THE STUDY OF OF SCIENCE, MATHEMATICS AND TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL PRIMARY SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції