Г. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди на Слобожанщині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено особливості викладацької діяльності Григорія Савича Сковороди, як їх інтерпретує Гнат Хоткевич, з особливим акцентом на його період роботи на Слобожанщині. Проаналізовано історичний контекст, у якому Сковорода реалізував свої інноваційні педагогічні підходи та вплив цих методів на розвиток освітніх практик в регіоні. В статті вивчено філософські та дидактичні принципи Сковороди, які були спрямовані на розвиток самостійності мислення та критичного аналізу у студентів. Значення цих принципів розглянуто у ширшому контексті їх внеску у формування особистості та індивідуального підходу до навчання, який сприяє гармонійному розвитку внутрішнього потенціалу кожного учня. Окреслено резонанс ідей Сковороди у творчості та педагогічній спадщині Хоткевича, підкреслюючи їхню актуальність для сучасної освітньої теорії та практики. The article explores the peculiarities of Hryhorii Savych Skovoroda's teaching activity, as interpreted by Hnat Khotkevych, with a special emphasis on his period of work in Slobozhanshchyna. The historical context in which Skovoroda implemented his innovative pedagogical approaches and the impact of these methods on the development of educational practices in the region are analysed. The article examines Skovoroda's philosophical and didactic principles, which were aimed at developing students' independent thinking and critical analysis. The significance of these principles is considered in the broader context of their contribution to the formation of personality and an individual approach to learning, which contributes to the harmonious development of the inner potential of each student. The author outlines the resonance of Skovoroda's ideas in the work and pedagogical heritage of Khotkevych, emphasising their relevance for contemporary educational theory and practice.
Опис
Ключові слова
Григорій Сковорода, викладацька діяльність, дидактичні принципи, педагогічні інновації, історико-педагогічна спадщина, Гнат Хоткевич, Слобожанщина, Hryhorii Skovoroda, teaching activity, didactic principles, pedagogical innovations, historical and pedagogical heritage, Hnat Khotkevych, Slobozhanshchyna
Цитування
Данилюк М. М. Г. Хоткевич про особливості викладацької діяльності Г. Сковороди на Слобожанщині // Г. С. Сковорода і духовне оновлення українського суспільства : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. А. Лозової, Л. А. Штефан]. – Харків : ХНПУ, 2005. – С. 113–117.