ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито мету, завдання, засоби та особливості організації і проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. Показано, що найбільш поширеними вадами постави, у дітей молодшого шкільного віку (всього досліджено 56 дітей 8 - 9 років, 32 дівчини та 24 хлопця) є неправильний кут нахилу голови, грудний кіфоз, несиметричне положення плечей та нижніх кутів лопаток. Виявлено взаємозв’язок між оцінкою за стан біогеометричного профілю постави та рівнем розвитку гнучкості й сили досліджуваних. Підібрано засоби фітнесу, спрямовані на розвиток здібностей, необхідних для корекції постави та підібрано методи, що можуть плідно використовуватися під час організації та проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з метою корекції постави. The article reveals the purpose, tasks, means and features of organizing and conducting combined fitness classes for children of primary school age with postural disorders. It is shown that the most common postural defects in children of primary school age (a total of 56 children aged 8-9 years, 32 girls and 24 boys were studied) are the wrong angle of head tilt, thoracic kyphosis, asymmetric position of the shoulders and the lower corners of the shoulder blades. The relationship between the assessment of the state of the biogeometric profile of the posture and the level of development of flexibility and strength of the subjects was revealed. Fitness tools aimed at developing the abilities necessary for posture correction and methods that can be fruitfully used during the organization have been selected and conducting combined fitness classes for children of primary school age to correct posture.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку, постава, фітнес, фізичні здібності, children of primary school age, posture, fitness, physical abilities
Цитування
Протас М. Особливості організації та проведення комбінованих занять фітнесом для дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави / М. Протас, С. Марченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 182–186.