Кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 248
 • Документ
  СТРЕС У СТУДЕНТІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ПОДОЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024-03-28) Шип, Н. Є.; Віхляєва, Д. О.
  Стаття присвячена проблемам і механізмам виникнення стресу у студентської молоді під впливом соціальних потрясінь, дистанційного навчання, особистих проблем. Запропоновані заходи для подолання негативних станів за допомогою фізичних вправ. The article is devoted to the problems and mechanisms of stress in students under the influence of social upheavals, distance learning, and personal problems. The measures to overcome negative states with the help of physical exercises are proposed.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ГНУЧКОСТІ У ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ЙОГИ ТА СТРЕТЧІНГУ
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024-03-28) Грідіна, А.
  В роботі розглядаються вправи, що є корисними для поліпшення загальної гнучкості дітей шкільного віку. Наведено тести для визначення гнучкості. Запропоновані вправи з йоги, стретчінгу, а також дихальні вправи, що допоможуть ефективно та без травм поліпшити гнучкість. Наголошено на правилах виконання вправ на гнучкість. Доведено, щоб поліпшити гнучкість, необхідно включати у повсякденне життя щоденну практику йоги, стретчінгу, виконувати вправи з високим потенціалом для розтягування м'язів. The work examines exercises that are useful for improving the general flexibility of school-age children. Tests for determining flexibility are given. Suggested yoga, stretching, and breathing exercises that will help improve flexibility effectively and without injuries. The rules for performing flexibility exercises are emphasized. It is proven that in order to improve flexibility, it is necessary to include in everyday life the daily practice of yoga, stretching, and perform exercises with a high potential for stretching muscles.
 • Документ
  ФУТБОЛ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024-03-28) Кривенцова, І.; Іщенко, Н.
  В роботі розглядаються засоби та форми проведення тренувальних занять з футболу щодо розвитку спритності в учнів старших класів. Мета роботи – теоретично дослідити можливості футболу для підвищення рівня розвитку спритності старших школярів. Наведені засоби футболу для старшокласників; переваги та недоліки дистанційного навчання. Доведено, що футбол є цікавим, популярним та дієвим засобом фізичного виховання у будь-якому віці. Старшокласники із задоволенням грають у футбол та виконують футбольні вправи що сприяють розвитку комунікативних якостей та фізичних здібностей, в тому числі й спритності. The work examines the means and forms of conducting football training sessions for the development of dexterity in high school students. The purpose of the work is to theoretically investigate the possibilities of football to increase the level of development of dexterity of senior schoolchildren. The given means of football for high school students; advantages and disadvantages of distance learning. It has been proven that football is an interesting, popular and effective means of physical education at any age. High school students play football with pleasure and perform football exercises that contribute to the development of communication skills and physical abilities, including dexterity.
 • Документ
  АДАПТИВНИЙ СПОРТ ЯК НАПРЯМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024-03-28) Литовченко, М. А.
  В роботі аналізується роль адаптивного спорту, як засобу реабілітації та соціалізації учасників бойових дій. Розглянуто переваги та можливості адаптивного спорту як ефективного засобу фізичного та психологічного відновлення військовослужбовців після поранень та травм отриманих під час служби. В роботі висвітлено значення спортивної активності у підвищенні самооцінки, соціалізації та покращенні якості життя ветеранів. Зазначені конкретні види адаптивного спорту та їх вплив на фізичне й емоційне благополуччя учасників. Окреслено ініціативи та програми, спрямовані на підтримку інтеграції ветеранів у спортивні спільноти, забезпечення доступу до необхідного обладнання та тренувань. Акцентовано на важливості психологічної підтримки та індивідуального підходу до потреб кожного учасника процесу реабілітації через адаптивний спорт. The paper analyzes the role of adaptive sports as a means of rehabilitation and socialization of combatants. The advantages and possibilities of adaptive sports as an effective means of physical and psychological recovery of military personnel after injuries and traumas received during service are considered. The work highlights the importance of sports activity in increasing self-esteem, socialization and improving the quality of life of veterans. Specific types of adaptive sports and their impact on the physical and emotional well-being of the participants are indicated. Initiatives and programs aimed at supporting the integration of veterans into sports communities, ensuring access to the necessary equipment and training are outlined. Emphasis is placed on the importance of psychological support and an individual approach to the needs of each participant in the rehabilitation process through adaptive sports.
 • Документ
  ПІДТРИМКА ФЕХТУВАЛЬНОГО СПОРТУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  (Харківська державна академія фізичної культури, 2024-03-28) Горбачук, Є.
  Метою роботи є дослідження актуального стану процесу підготовки фехтувальників в Україні в період війни. В роботі розглядаються проблеми та перспективи їх вирішення щодо поновлення тренувального процесу. Методи організації дослідження: аналіз спеціальної та методичної літератури, бесіди, спостереження. Результати. Важливим для підтримки фехтувального спорту в Україні є сприяння профільного Міністерства та надання допомоги професійним фехтувальникам від різних країн світу. Висновки. На сьогодні простежується тенденція щодо відновлення роботи спортивних відділень задля підтримки здоров’я, фізичної підготовки молоді, рекреації дорослих спортсменів та зростання спортивних результатів українських фехтувальників. The purpose of the work is to study the current state of the process of training fencers in Ukraine during the war. The work examines the problems and prospects of their solution regarding the renewal of the training process. Research organization methods: analysis of special and methodical literature, interviews, observations. The results. It is important for the support of fencing sport in Ukraine to support the relevant Ministry and provide assistance to professional fencers from different countries of the world. Conclusions. Today, there is a trend to restore the work of sports departments to support the health, physical training of young people, recreation of adult athletes and increase the sports results of Ukrainian fencers.