Кафедра теорії, методики і практики фізичного виховання

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 198
 • Документ
  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Несен, О. О.; Козлов, А. В.
  У навчально-методичному посібнику представлені всі аспекти фізичного виховання з молодшими школярами, а саме: завдання фізичного виховання у закладах початковій освіти; засоби фізичного виховання та їх характеристика, проаналізована програма з фізичної культури «Нової української школи» для молодших школярів; шляхи реалізації інклюзії дітей з особливими потребами в процесі фізичного виховання; характеристика фізичних якостей та адекватність розвитку певних якостей у здобувачів початкової освіти; розподіл школярів за медичними групами; техніка безпеки до, під час та після уроку; конспект, структура, тривалість і зміст уроку фізичної культури; організація та особливості проведення дистанційних уроків фізичної культури з учнями початкової школи; ранкова гімнастика; руханки; фізкультхвилинки та фізкультпаузи; поняття інтегрованих уроків фізичної культури з іншими предметними дисциплінами; рухливі ігри в приміщенні та на свіжому повітрі; фізкультурні flesh-mobe, cheleng; спортивно-масові заходи; фізкультурні свята; взаємодія з батьками. Матеріал відповідає тематиці дисципліни «Фізичне виховання з методикою навчання» для здобувачів вищої освіти факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The educational and methodological manual presents all aspects of physical education with younger schoolchildren, namely: tasks of physical education in primary education institutions; means of physical education and their characteristics, the physical culture program of the "New Ukrainian School" for younger schoolchildren was analyzed; ways of implementing the inclusion of children with special needs in the process of physical education; the characteristics of physical qualities and the adequacy of the development of certain qualities in students of primary education; distribution of schoolchildren by medical groups; safety techniques before, during and after the lesson; synopsis, structure, duration and content of a physical education lesson; organization and features of remote physical education lessons with primary school students; morning gymnastics; movements; physical education minutes and physical education breaks; the concept of integrated physical education lessons with other subject disciplines; active indoor and outdoor games; physical education flesh-mobe, cheleng; sports and mass events; physical education holidays; interaction with parents. The material corresponds to the topic of the discipline "Physical education with teaching methods" for students of higher education at the Faculty of Elementary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
 • Документ
  Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти», 2023-10-18)
  Спілкування через екрани монітору з учнями, вже більше трьох років, не завжди сприяють реалізації наших глобальних завдань у повній мірі. Це викликає складності у вчителів і викладачів, бо з’являються види і способи роботи, технології навчання, які раніше, як нам здавалося, не були такими важливими. Проте, вже станом на сьогодні ми оволоділи роботою на платформах дистанційного навчання, у кожного з нас є певний досвід. І мета нашого зібрання, поділитися набутими знаннями з метою оптимізувати навчальний процес з фізичного виховання. Communication through monitor screens with students, for more than three years now, has not always contributed to the realization of our global goals in full. This causes difficulties for teachers and lecturers, because there are types and methods of work, teaching technologies that we thought were not so important before. However, as of today, we have already mastered working on distance learning platforms, and each of us has some experience. And the purpose of our meeting is to share the knowledge we have gained in order to optimize the educational process in physical education.
 • Документ
  ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Мелешенко, М. О.; Гогіна, Т. І.
  У публікації розглянуто вплив фізичного навантаження на психологічний стан людини. Поняття «психологічне благополуччя» близько пов'язане з такими поняттями, як душевне здоров'я, осмисленість життя , гармонія і відчуття цілісності. Зазначено, що спорт сприяє формуванню таких життєво важливих вольових якостей особистості, як наполегливість, цілеспрямованість, сміливість і рішучість, самодисципліна та ініціативність. Крім того, спорт має і важливу практичну користь: для людей, що регулярно займаються фізичною активністю, зменшується тривожність і напруга. Спорт – це антидепресант, допомагає на якийсь час забути про свої проблеми, повернутися в позитивний лад і провести час з користю. The publication examines the impact of physical exertion on a person's psychological state. The concept of "psychological well-being" is closely related to such concepts as mental health, meaningfulness of life, harmony and sense of wholeness. It is noted that sports contribute to the formation of such vital personal will-power qualities as perseverance, purposefulness, courage and determination, self-discipline and initiative. In addition, sport has an important practical benefit: for people who regularly engage in physical activity, anxiety and tension decrease. Sport is an antidepressant, helps to forget about your problems for a while, to return to a positive mood and spend time with benefit.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ ТА ГІМНАСТИКИ ПІСЛЯ ДЕННОГО СНУ В РЕЖИМІ ДНЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Воропаєва, О. В.; Шип, Н. Є.
  У публікації проаналізовано використання ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну в режимі дня дітей дошкільного віку. Вправи ранкової гімнастики розвивають м’язи, рухливість суглобів та посилюють кровообіг. Зазначено, що гімнастика в режимному процесі дітей дошкільного віку має велике значення у зміцненні здоров’я, позитивно впливає на організм, виховує моральні та вольові риси. Крім того, проведення зарядки у формі фізкультурної казки сприятиме формуванню в дошкільників мотивації до занять фізичною культурою. The publication analyzes the use of morning gymnastics and gymnastics after daytime sleep in the daily regime of preschool children. Morning gymnastics exercises develop muscles, joint mobility and increase blood circulation. It is noted that gymnastics in the routine process of preschool children is of great importance in strengthening health, has a positive effect on the body, and educates moral and willpower. In addition, exercise in the form of a physical education fairy tale will contribute to the formation of preschoolers' motivation to engage in physical education.
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ГУРТКА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-28) Колесник, Г.-М. С.
  У публікації досліджено організацію туристичного гуртка в закладах загальної середньої освіти. Метою організації гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти є всебічний розвиток вихованця, формування самостійної діяльності у дітей, виховання інтересу до активного способу життя, сприяння популяризації спорту, реалізація гармонійного розвитку засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. Наведено завдання туристсько-краєзнавчої гурткової роботи. Схарактеризовано Донеччину, яка багата на унікальні пам’ятки історії та культури, має багатий рослинний та тваринний світ, степові простори. Зазначено, що деякі пам’ятки Донецької області постраждали в наслідок російської агресії та потребують відновлення. The publication examines the organization of a tourist group in institutions of general secondary education. The purpose of organizing group work in institutions of general secondary education is all-round development of the student, formation of independent activity in children, education of interest in an active lifestyle, promotion of sports, implementation of harmonious development by means of tourism and local history activities. The task of tourist and local history group work is given. Donetsk region is characterized, which is rich in unique historical and cultural monuments, has a rich flora and fauna, steppe spaces. It was noted that some sights of the Donetsk region were damaged as a result of Russian aggression and need to be restored.