ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено теоретичному аналізу проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти. Визначено, що ефективність соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти залежить від рівня професійної готовності фахівців до здійснення цієї діяльності. Схарактеризовано підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. У процесі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження визначено структуру готовності майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти, яка складається з таких компонентів: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, особистісний, діяльнісний. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of training future social pedagogues for social support of vulnerable families in institutions of general secondary education. It was determined that the effectiveness of social support for vulnerable families in general secondary education institutions depends on the level professional readiness of specialists to carry out this activity. Approaches to the professional training of future social teachers are characterized. In the process of analyzing the scientific literature on the research problem, the structure of the readiness of future social pedagogues for social support of vulnerable families in institutions of general secondary education was determined, which consists of the following components: cognitive, motivational-value, personal, activity.
Опис
Ключові слова
вразлива сім’я, компоненти готовності, професійна підготовка, соціальний супровід, заклад загальної середньої освіти, магістерські роботи, vulnerable family, components of readiness, professional training, social support, institution of general secondary education, master's theses
Цитування
Ткаченко А. М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального супроводу вразливих сімей у закладах загальної середньої освіти / А. М. Ткаченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 347–355.