ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОСТІ ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «віктимність», дано авторське визначення поняття «віктимність»; схарактеризовані види жертв несприятливих умов соціалізації особистості: реальні, потенційні, латентні; узагальнено рівні віктимності особистості: соціально-психологічна віктимність; професійна віктимність; «вікова» віктимність; висвітлені проблеми, з якими зіткаються неповні сім’ї: труднощі особистісного характеру, матеріально-фінансові питання; алкоголізм, аморальні та асоціальні вчинки; визначено профілактику віктімності дітей з неповних сімей як сукупність конкретних соціально-педагогічних, психологічних, організаційних, управлінських, культурно-виховних заходів, що здійснюються з метою попередження, зменшення або усунення негативних явищ, шляхом виявлення і ліквідації причин і умов, які сприяють віктимній поведінці дітей з неповних сімей; розкрито професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до профілактики віктимності дітей з неповних сімей» як процес набуття здобувачами під час навчання необхідних знань, умінь, навичок, досвіду щодо сутності, особливостей, форм, методів та технологій здійснення профілактичної роботи з дітьми, схильними до віктимної поведінки, а також можливості відтворювати їх у майбутній професійній діяльності; виявлено готовність майбутніх соціальних педагогів до профілактики комп’ютерної адикції молодших школярів у закладі загальної середньої освіти як результат зазначеної підготовки; схарактеризовано компоненти готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики комп’ютерної адикції молодших школярів у закладі загальної середньої освіти: когнітивний, мотиваційно-особистісний, діяльнісний. The article analyzes various approaches to the definition of the concept of "victimhood", the author’s definition of the concept of "victimhood" is given; characterized types of victims of unfavorable conditions of socialization of the individual: real, potential, latent; the levels of individual victimization are summarized: socio-psychological characteristics of the individual; professional victimhood; "age-related" victimhood; investigation of a person’s pathological condition; the problems of single-parent families are highlighted: problems of a personal nature, some of them are related to a change in the marital status of a single mother, divorced or widowed; adaptation to a new way of life; material and financial issues; alcoholism, immoral and antisocial acts; the prevention of victimization of children from single-parent families is defined as a set of specific socio-pedagogical, psychological, organizational, managerial, cultural and educational measures, which are carried out with the aim of preventing, reducing or eliminating negative phenomena, by identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the victim behavior of children from incomplete families; the professional training of future social workers for the prevention of victimization of children from single-parent families" was revealed as a process of acquisition by the acquirers during training of the necessary knowledge, abilities, skills, experience regarding the essence, features, forms, methods and technologies of preventive work with children prone to victim behavior, as well as opportunities to reproduce them in future professional activities; the readiness of future social pedagogues to prevent computer addiction among younger schoolchildren in a general secondary education institution was revealed as a result of the specified training; the components of the readiness of future social pedagogues for the prevention of computer addiction among younger schoolchildren in a general secondary education institution are characterized: cognitive, motivational and personal, activity.
Опис
Ключові слова
віктимність, неповна сім’я, профілактика, профілактика віктимності дітей з неповних сімей, соціально-педагогічна підготовка, готовність, заклади загальної середньої освіти, victimization, single-parent family, prevention, prevention of victimization of children from single-parent families, socio-pedagogical training, readiness, institutions of general secondary education
Цитування
Єсіна Н. О. Підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики віктимності дітей з неповних сімей / Н. О. Єсіна, А. І. Кузнецов // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 96–105.