ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОСТІ ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ

dc.contributor.authorЄсіна, Н. О.
dc.contributor.authorКузнецов, А. І.
dc.date.accessioned2023-12-29T14:33:29Z
dc.date.available2023-12-29T14:33:29Z
dc.date.issued2023-10-27
dc.description.abstractУ статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «віктимність», дано авторське визначення поняття «віктимність»; схарактеризовані види жертв несприятливих умов соціалізації особистості: реальні, потенційні, латентні; узагальнено рівні віктимності особистості: соціально-психологічна віктимність; професійна віктимність; «вікова» віктимність; висвітлені проблеми, з якими зіткаються неповні сім’ї: труднощі особистісного характеру, матеріально-фінансові питання; алкоголізм, аморальні та асоціальні вчинки; визначено профілактику віктімності дітей з неповних сімей як сукупність конкретних соціально-педагогічних, психологічних, організаційних, управлінських, культурно-виховних заходів, що здійснюються з метою попередження, зменшення або усунення негативних явищ, шляхом виявлення і ліквідації причин і умов, які сприяють віктимній поведінці дітей з неповних сімей; розкрито професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до профілактики віктимності дітей з неповних сімей» як процес набуття здобувачами під час навчання необхідних знань, умінь, навичок, досвіду щодо сутності, особливостей, форм, методів та технологій здійснення профілактичної роботи з дітьми, схильними до віктимної поведінки, а також можливості відтворювати їх у майбутній професійній діяльності; виявлено готовність майбутніх соціальних педагогів до профілактики комп’ютерної адикції молодших школярів у закладі загальної середньої освіти як результат зазначеної підготовки; схарактеризовано компоненти готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики комп’ютерної адикції молодших школярів у закладі загальної середньої освіти: когнітивний, мотиваційно-особистісний, діяльнісний. The article analyzes various approaches to the definition of the concept of "victimhood", the author’s definition of the concept of "victimhood" is given; characterized types of victims of unfavorable conditions of socialization of the individual: real, potential, latent; the levels of individual victimization are summarized: socio-psychological characteristics of the individual; professional victimhood; "age-related" victimhood; investigation of a person’s pathological condition; the problems of single-parent families are highlighted: problems of a personal nature, some of them are related to a change in the marital status of a single mother, divorced or widowed; adaptation to a new way of life; material and financial issues; alcoholism, immoral and antisocial acts; the prevention of victimization of children from single-parent families is defined as a set of specific socio-pedagogical, psychological, organizational, managerial, cultural and educational measures, which are carried out with the aim of preventing, reducing or eliminating negative phenomena, by identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the victim behavior of children from incomplete families; the professional training of future social workers for the prevention of victimization of children from single-parent families" was revealed as a process of acquisition by the acquirers during training of the necessary knowledge, abilities, skills, experience regarding the essence, features, forms, methods and technologies of preventive work with children prone to victim behavior, as well as opportunities to reproduce them in future professional activities; the readiness of future social pedagogues to prevent computer addiction among younger schoolchildren in a general secondary education institution was revealed as a result of the specified training; the components of the readiness of future social pedagogues for the prevention of computer addiction among younger schoolchildren in a general secondary education institution are characterized: cognitive, motivational and personal, activity.
dc.identifier.citationЄсіна Н. О. Підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики віктимності дітей з неповних сімей / Н. О. Єсіна, А. І. Кузнецов // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 96–105.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13477
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвіктимність
dc.subjectнеповна сім’я
dc.subjectпрофілактика
dc.subjectпрофілактика віктимності дітей з неповних сімей
dc.subjectсоціально-педагогічна підготовка
dc.subjectготовність
dc.subjectзаклади загальної середньої освіти
dc.subjectvictimization
dc.subjectsingle-parent family
dc.subjectprevention
dc.subjectprevention of victimization of children from single-parent families
dc.subjectsocio-pedagogical training
dc.subjectreadiness
dc.subjectinstitutions of general secondary education
dc.titleПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОСТІ ДІТЕЙ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ
dc.title.alternativeTRAINING OF FUTURE SOCIAL SPECIALISTS IN THE PREVENTION OF VICTIMISATION OF CHILDREN FROM SINGLE-PARENT FAMILIES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Єсіна Н.О., Кузнецов А.І. Підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики віктимності дітей з неповних сімей.pdf
Розмір:
794 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: