ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано особливості розвитку мовної особистості в майбутніх педагогів. Зміна освітньої парадигми зосереджує увагу науковців на проблемі вдосконалення змісту, методів і засобів формування особистості майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки, системи психолого-педагогічної підготовки, формування професійних якостей майбутніх фахівців, їх готовності до різних видів діяльності. У психології під мовною особистістю розуміють сукупність пізнавальних, емоційних і мотиваційних властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людини. Зазначено, що мовна й мовленнєва складова особистості розглядається як одна з ключових для професії вчителя, вихідною педагогічною умовою розвитку мовної особистості студентів педагогічних університетів виступає запровадження міждисциплінарної інтеграції. Практична реалізація якої не лише відповідає вимогам сучасності, а й сприяє оптимальному засвоєнню системи знань з різних навчальних дисциплін як інтегрованої цілісності, дозволяє як набути фахових знань, умінь і навичок, так і отримати певний досвід. The publication analyzes the peculiarities of the development of language personality in future teachers. The change in the educational paradigm focuses the attention of scientists on the problem of improving the content, methods and means of forming the personality of the future teacher in the process of professional training, the system of psychological and pedagogical training, the formation of professional qualities of future specialists, their readiness for various types of activities. In psychology, a language personality is understood as a set of cognitive, emotional and motivational properties that ensure a person's language competence. It is noted that the language and speech component of the personality is considered as one of the key for the teaching profession, the initial pedagogical condition for the development of the linguistic personality of students of pedagogical universities is the introduction of interdisciplinary integration. The practical implementation of which not only meets the requirements of modern times, but also contributes to optimal assimilation system of knowledge from various educational disciplines as an integrated integrity, allows both to acquire professional knowledge, abilities and skills, and to gain certain experience.
Опис
Ключові слова
освітній процес, професійна підготовка, мовна особистість, майбутні педагоги, educational process, professional training, language personality, future teachers
Цитування
Дорожко І. І. Особливості розвитку мовної особистості в майбутніх педагогів / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 66–70.