Зміна показників підготовленості суддів-статистиків у баскетболі протягом ігрового сезону

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Мета: є визначення ефективності застосування фізичної, технічної і практичної підготовки суддів-статистиків у баскетболі. Учасники: дослідження є 28 баскетбольних судів-статистиків, які працюють в українських баскетбольних клубах (м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Львів, м. Харків та ін.), які випадковим способом були розподілені на контрольну і експериментальну групу по 14 чоловік, вік 18-21 років (жінки). Експеримент проводився протягом 9 місяців з вересня 2021 по травень 2022. На початку та в кінці експерименту судді пройшли тестування фізичної та технічної підготовленості. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; анкетування; методи математичної статистики; педагогічне тестування (човниковий біг 4x9 м, згинання розгинання рук в упорі лежачі за 30 с, стрибки зі скакалкою за 30 с, проба Ромберга, піднімання тулуба в сід за 30 с, стрибок в довжину з місця, тест «Лінійка», тест «Швидкість дій у відповідь на певну тактичну ситуацію», тест «Реакція на об'єкт, який рухається», тест «Перекладання фішок». Результати: Проведено анкетування, з'ясовано важливість теоретичної, фізичної, технічної і практичної підготовки суддів-статистиків у баскетболі. Впроваджено комплексну підготовку суддів-статистиків, в якій поєднано роботу в програмі для ведення статистики FIBA Live Stats з виконанням вправ на розвиток та удосконалення різних видів реакції. Розроблено теоретичний та відео тести, які складені на основі керівництва для статистиків, правил проведення змагань, настанови для статистиків ФІБА. Висновки: виявлено, достовірне підвищення показників реакції на об’єкт та реакції на певну тактичну ситуацію (р<0,01), в експериментальній групі дані показники достовірно вищі порівняно зі спортсменами контрольної групи в кінці експерименту. Purpose: there is a definition of the effectiveness of the application of theoretical, physical, technical and practical training of referees-statisticians in basketball during the playing season. Participants: The study consists of 28 basketball referees-statisticians who work in Ukrainian basketball clubs (Zaporizhia, Dnipro, Lviv, Kharkiv), who were randomly divided into a control and an experimental group of 14 people, age 18-21 years old (woman). The experiment was conducted for 9 months from September 2021 to May 2022. At the beginning and at the end of the experiment, the judges were tested for physical and technical fitness. Methods: theoretical analysis and generalization of literary sources; survey; methods of mathematical statistics; testing (shuttle run 4x9 m, push-up for 30 s, torso forward tilt from a sitting position, jumping rope in 30 s, Romberg's test, long jump from a standing position, «Ruler» test, «Speed of actions in response to a certain tactical situation» test, «Reaction to a moving object» test, «Transposition of chips» test). Results: A questionnaire was conducted, the importance of theoretical, physical, technical and practical training of statisticians in basketball was clarified. Comprehensive training of statistician judges has been implemented, which combines work in the FIBA Live Stats statistics program with exercises for the development and improvement of various types of reactions. Theoretical and video tests have been developed, which are compiled on the basis of the manual for statisticians, the rules of conducting competitions, instructions for FIBA statisticians. Conclusions: a significant increase in indicators of reaction to an object and reaction to a certain tactical situation (p<0.01), in the experimental group these indicators are significantly higher compared to the athletes of the control group at the end of the experiment.
Опис
Ключові слова
баскетбол, суддя-статистик, анкетування, практична підготовка, теоретичний тест, відео тест, basketball, judge-statistician, questionnaire, practical training, theory test, video test
Цитування
Зміна показників підготовленості суддів-статистиків у баскетболі протягом ігрового сезону / І. М. Собко, Н. С. Фокіна, А. О. Тихонова, Є. В. Кравчук // Спортивні ігри. – 2023. – № 3 (29). – С. 66–76. doi: 10.15391/si.2023-3.07