Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 77
 • Документ
  ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ПІДГОТОВЧИХ ТА ПІДВІДНИХ ВПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Гринченко, І.; Карацюба, Р.
  Навчання гри у волейбол починають із дітьми 10-12 років. У цьому віці рівень розвитку вищої нервової діяльності дає змогу успішно формувати в дітей "волейбольні" рухові навички, і навчання їхньої спортивної техніки відбувається успішніше, ніж новачків старшого віку і дорослих. У дітей 10-12 років є сприятливі фізіологічні умови для діяльності організму завдяки гармонійності та пропорційності в розвитку внутрішніх органів порівняно з наступним періодом — періодом статевого дозрівання. Одночасно з відбором і комплектуванням навчальних груп ДЮСШ (відділень волейболу) розв'язують конкретні завдання з різнобічної фізичної підготовки, навчання основ техніки, тактики й змагальної діяльності волейболіста. Перше знайомство з грою починають на основі використання підготовчих і підвідних вправ, а також рухливих ігор близьких до волейболу, які можуть застосовуватися як для опановування прийомами гри в захисті та нападі, так і для навчання нескладним тактичним взаємодіям. Мета. Обґрунтувати доцільність та необхідність використання підготовчих та підвідних вправ на початковому етапі тренування юних волейболістів. Методи. В даному дослідженні використовувався метод аналітичного аналізу та узагальнення літературних джерел на основі системного та компаративного підходів. Результати дослідження вказують на наступне: 1. На етапі початкового навчання підготовчі та підвідні вправи є необхідними, оскільки вони сприяють формуванню спеціальної фізичної та технічної підготовки у волейболістів. 2. У спеціалізованому тренуванні вправи цієї категорії виявляються найважливішими саме для виправлення помилок та вдосконалення окремих технічних елементів гри. 3. Ці вправи сприяють швидшому та більш ефективному опануванню технікою гри, спрощуючи та прискорюючи процес навчання окремим технічним діям у волейболі. Volleyball training begins with children aged 10-12 years. At this age the level of development of higher nervous activity allows to form successfully "volleyball" motor skills in children, and their training in sports technique is more successful than beginners of older age and adults. Children aged 10-12 years have favorable physiological conditions for the body's activity due to the harmony and proportionality in the development of internal organs compared to the next period - the period of puberty. Simultaneously with the selection and staffing of training groups of the CYSS (volleyball departments), specific tasks are solved for comprehensive physical training, teaching the basics of technique, tactics and competitive activity of a volleyball player. The first acquaintance with the game begins on the basis of the use of preparatory and preparatory exercises, and also mobile games close to volleyball, which can be used both for mastering the techniques of the game in defense and attack, and for training simple tactical interactions. Objective. To substantiate expediency and necessity of the use of preparatory and preparatory exercises at the initial stage of training of young volleyball players. Methods. This study used the method of analytical analysis and synthesis of literature sources based on systematic and comparative approaches. The results of the study indicate the following: 1. At the stage of initial training, preparatory and preparatory exercises are necessary as they promote the formation of special physical and technical training of volleyball players. 2. In the specialized training exercises of this category, turn out to be the most important precisely for the correction of mistakes and improvement of separate technical elements of a game. 3. These exercises promote faster and more effective mastering of game technique, simplifying and accelerating the process of training separate technical actions in volleyball.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Гринченко, І.; Карацюба, Р.; Колій, С.
  Рухова структура ігрових дій, різноманітність технічних прийомів у волейболі зумовлює необхідний рівень розвитку фізичних і психофізичних якостей, а успішна змагальна діяльність перебуває в тісному взаємозв'язку з фізичною та технікотактичною підготовленістю волейболістів. Технічну підготовку волейболіста не можна розглядати ізольовано, тому що вона є складовою єдиного цілого, у якому всі технічні дії тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними й тактичними здібностями гравця. У статті представлено результати впровадження авторської методики технічної підготовки юних волейболістів на основі використання спеціальних комплексних вправ. Мета. Розробити та експериментально перевірити ефективність комплексів вправ на розвиток фізичних і психомоторних здібностей юних волейболістів, які мають вирішальне значення в процесі технічної підготовки спортсменів на початковому етапі тренування. Методи. У дослідженні було використано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, педагогічного тестування, методи математичної статистики. Результати. Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу, що освоєння технічних елементів у волейболі вже на ранніх етапах підготовки детерміноване належним рівнем розвитку спеціальних фізичних якостей і здібностей. Після закінчення педагогічного експерименту з використанням авторської методики юні волейболісти з експериментальної групи вірогідно перевершували однолітків з контрольної практично за всіма параметрами технічної підготовленості. The motor structure of game actions and the variety of techniques in volleyball determine the necessary level of development of physical and psychophysical qualities. Successful competitive activity is closely connected with the physical, technical, and tactical preparedness of volleyball players. The technical training of a volleyball player cannot be considered in isolation, as it is a component of a unified whole, in which all technical actions are closely interconnected with the physical, mental, and tactical abilities of the player. This article presents the results of the implementation of the author's methodology for the technical training of young volleyball players, based on the use of specialized complex exercises. Aim: This study aims to develop and experimentally evaluate exercise complexes for enhancing the physical and psychomotor abilities of young volleyball players. These abilities play a crucial role in the technical training of athletes during the initial stage of their training. Methods: The research employed various methods, including the analysis and synthesis of literature sources, pedagogical testing, and mathematical statistical methods. Results: The conducted research has confirmed the hypothesis that the mastery of technical elements in volleyball, even at the early stages of preparation, is determined by the appropriate development level of special physical qualities and abilities. Following the completion of the pedagogical experiment using the author's methodology, volleyball players from the experimental group notably surpassed athletes from the control group in nearly all parameters of technical fitness.
 • Документ
  РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Коробейнік, В.; Серенко, Р.; Рєпін, С.
  В роботі розглянуті основні етапи та принципи реалізації системноструктурного підходу у розвитку швидкісно-силових здібностей легкоатлетів. Такий комплексний підхід до тренування враховує взаємозв'язки різних елементів та систем, що впливають на результат. Відзначається тісна співпраця тренера та атлета, фахівців, а також постійного аналізу та корекції для досягнення оптимальних результатів і включає в себе наступні взаємопов’язані елементи: керівництво програмою тренувань, комунікація та зворотний зв'язок, інтеграція фахівців з фізіотерапії, дієтології, психології спорту, обмін інформацією, активна участь самого спортсмена в плануванні, ведення журналів тренувань, відгуків та особистих спостережень, постійний аналіз, корекція та моніторинг прогресу програм, спільна відповідальність. Такий спільний та системний підхід дозволяє забезпечити високий рівень ефективності, враховуючи усі аспекти фізичного та психологічного розвитку атлета. The paper examines the main stages and principles of implementing the system-structural approach in the development of speed and power abilities of track and field athletes. Such a comprehensive approach to training takes into account the interrelationships of various elements and systems that affect the result. Close cooperation between coach and athlete, specialists, as well as constant analysis and correction to achieve optimal results is noted and includes the following interrelated elements: management of the training program, communication and feedback, integration of specialists in physiotherapy, nutrition, sports psychology, exchange of information, active participation of the athlete himself in planning, keeping training logs, reviews and personal observations, constant analysis, correction and monitoring of program progress, joint responsibility. Such a joint and systematic approach allows to ensure a high level of efficiency, taking into account all aspects of the athlete's physical and psychological development.
 • Документ
  ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ ДІТЕЙ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У СТРИБКАХ З ЖЕРДИНОЮ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Коробейнік, В.; Комісов, О.
  Виходячи з рівня фізичної підготовленості юних стрибунів з жердиною 11-12 років, яку визначали на початковому етапі дослідження, була запропонована диференційована методика формування та розвитку рухових якостей легкоатлетів, яка передбачала й збільшення об’єму засобів загальної фізичної підготовки. Показано, що, заняття стрибками з жердиною позитивно впливають на фізичний розвиток дітей, а застосування розробленої методики в експериментальній групі сприяло збільшенню темпів приросту результатів тестування та зменшенню травматизму, що підтверджує ефективність тренувального процесу. Based on the level of physical fitness of young pole vaulters aged 11-12, which was determined at the initial stage of the study, a differentiated method of formation and development of motor qualities of track and field athletes was proposed, which also included an increase in the volume of general physical training. It is shown that pole vaulting has a positive effect on the physical development of children, and the use of the developed technique in the experimental group contributed to an increase in test results and a decrease in injuries, which confirms the effectiveness of the training process.
 • Документ
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ ТА УЧАСТІ В НИХ СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Ісічко, Я.
  У статті розглянуто особливості впливу воєнного конфлікту на організацію та проведення національних і міжнародних змагань, виявлено проблеми й виклики, з якими стикаються спортсмени, організатори і тренери в умовах воєнного стану. Показано, що сучасний воєнний конфлікт в Україні створює значні труднощі для організації та проведення спортивних подій різного масштабу, а також участі в них великої кількості українських спортсменів. Основні ризики пов’язані з ракетною небезпекою, як загрозою для всіх учасників і організаторів змагань. Перешкоджаючим фактором участі в змаганнях може бути обмеження виїзду громадян за кордон, що робить неможливим виступ українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Втрати і травми в зоні конфлікту викреслюють спорт з життя спортсменів, які б могли і далі виступати на змаганнях, перемагати та популяризувати свої види спорту. Вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу залучення наукових, спортивних та владних структур. The article examines the specifics of the influence of the military conflict on the organization and conduct of national and international competitions, reveals the problems and challenges faced by athletes, organizers and coaches in the conditions of martial law. It is shown that the modern military conflict in Ukraine creates significant difficulties for the organization and holding of sports events of various scales, as well as the participation of a large number of Ukrainian athletes in them. The main risks are related to missile danger, as a threat to all participants and organizers of the competition. An obstacle to participation in competitions can be restrictions on the departure of citizens abroad, which makes it impossible for Ukrainian athletes to participate in international competitions. Losses and injuries in the conflict zone erase sports from the lives of athletes who could continue to compete, win and popularize their sports. Solving these problems requires a comprehensive approach involving scientific, sports and government structures.