Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 45
 • Документ
  USE OF ACTIVE GAMES IN PHYSICAL AND TACTICAL TRAINING OF YOUNG HANDBALL PLAYERS AT THE INITIAL STAGE
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2021) Hrynchenko, I.; Tykhonova, A.; Karpunets, T.; Chupryna, O.
  The purpose of the study is to increase the effectiveness of physical and technical training of young handball players aged 10-11 by means of moving games, game exercises and relays at the stage of initial training during the pedagogical experiment in 2020-2021. Methodology. The following methods were used in the study: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, control and pedagogical checking (tests), pedagogical observations, anthropometry. Statistical processing of experimental data was performed using the statistical processing package STATGRAPHICS Plus for Windows (according to standard methods). The study involved young handball players aged 10-11, the first and second year of training in sport school № 3 in Kharkiv during a year. The technique was implemented for 9 months (74 lessons), 3 times a week, and lasting 20 minutes. Results. We claim that the physical fitness of handball players is closely related to various aspects of training. The selected tests fully characterize the physical development and functional state of the main life support systems of a body and allow determining the effectiveness of the proposed authors’ method. The specially selected combinations with the use of moving games, game exercises and relays help to increase the level of technical training of young handball players. Analysis of the final indicators in the experimental group revealed a significant increase corresponding to the 5% level of significance in terms of execution of free throws and movement in the protective rack of the handball player. The average group values of the accuracy of free throws increased by 49.5%, and the average speed of movement in the protective rack of a handball player after the experiment increased by 8.3%. The rate of transfer of the ball to the wall in the experimental group increased by 25.1%, which indicates a significant increase in the result at P <0,01. Conclusion. The results obtained during the experiment confirmed the effectiveness of our developed methods of training with the purposeful use of moving games, game exercises and relay races at the initial stage of training young handball players. Метою дослідження є підвищення ефективності фізичної та технічної підготовки юних гандболістів віком 10-11 років за допомогою рухливих ігор, ігрових вправ та естафет на етапі початкової підготовки під час педагогічного експерименту у 2020-2021 роках. Методологія. У дослідженні були використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, контрольно-педагогічні заміри (тести), педагогічні спостереження, антропометрія. Статистичну обробку експериментальних даних проводили за допомогою пакета статистичної обробки STATGRAPHICS Plus для Windows (за стандартними методами). У дослідженні брали участь юні гандболісти віком 10-11 років, перший та другого року навчання спортивної школи № 3 у місті Харкові протягом року. Авторська методика впроваджувалася протягом 9 місяців (74 уроки), 3 рази на тиждень і тривала 20 хвилин. Результати. Ми стверджуємо, що фізична підготовленість гандболістів тісно пов’язана з різними аспектами тренувань. Відібрані тести повністю характеризують фізичний розвиток та функціональний стан основних систем життєзабезпечення організму та дозволяють визначити ефективність запропонованого авторами методу. Спеціально підібрані комбінації з використанням рухливих ігор, ігрових вправ та естафет допомагають підвищити рівень технічної підготовки юних гандболістів. Аналіз підсумкових показників в експериментальній групі виявив значне збільшення, що відповідає 5% рівню значущості з погляду виконання штрафних кидків та переміщення в захисній стійці гандболіста. Середні групові значення точності виконання штрафних кидків зросли на 49,5%, а середня швидкість руху в захисній стійці гандболіста після експерименту зросла на 8,3%. Швидкість перенесення м’яча до стінки в експериментальній групі зросла на 25,1%, що свідчить про значне збільшення результату при Р <0,01. Висновок. Отримані під час експерименту результати підтвердили ефективність розроблених нами авторських методик тренувань із цілеспрямованим використанням рухливих ігор, ігрових вправ та естафет на початковому етапі навчання юних гандболістів.
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ВАЛЕОЛОГІЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018-04-10) Коробейнік, В. А.
  Розкрито сутність валеологічного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури. Доведено необхідність організації самостійної роботи студентів з валеологічного самовдосконалення. Наведено авторський комплекс виховного впливу і стимулювання майбутніх учителів фізичної культури до валеологічного самовдосконалення. Розроблено й упроваджено спецкурс «Валеологічні основи фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури» для студентів старших курсів. The essence of valeological self-improvement of future Physical Education teachers has been revealed. The necessity of organizing students’ independent work on valeological self-perfection has been proved. The author’s complex of educational influence and stimulation of future Physical Education teachers to valeological selfimprovement has been presented. The special course named «Valeologic bases of professional training of future Physical Education teachers» for senior students has been developed and introduced.
 • Документ
  СУЧАСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КНР
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018-04-10) Ван, Сяофей
  Розкрито суть системи фізичного виховання школярів КНР. Вивчено особливості організації занять школярів із фізичного виховання КНР. Доведено, що в КНР активно розробляється і впроваджується система державних нормативів. Іспити з фізичної підготовки стають нормою для переходу на усі наступні ланки освіти, у тому числі й до вищих навчальних закладів. Приклад КНР у побудові та реалізації системи фізичного виховання школярів є показовим і вкрай перспективним. The essence of the system of physical education of schoolchildren in the People's Republic of China is revealed. The peculiarities of organization of Physical Education classes for schoolchildren in the People’s Republic of China are studied. It is proved that the PRC actively develops and implements the system of state standards. Examinations in Physical Education become the norm for the transition to all subsequent levels of education, including to higher education institutions. An example of the PRC in building and implementing the system of Physical Education for schoolchildren is indicative and extremely perspective.
 • Документ
  ЗАНЯТТЯ З FITNESS MIX ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  (Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ», 2021) Собко, І. М.; Зеленцова, А. О.
  У статті розглянуто тренування за програмою Fitness mix, яка має високу ефективність за рахунок з’єднання різних видів фітнесу в одному занятті і оптимального поєднання динамічного та статичного навантаження. Це поєднання таких програм як степ-аеробіка і класична аеробіка, силового фітнесу, стретчинга і кардіо навантажень, в результаті чого відбувається поліпшення фігури, зміцнення м’язового каркаса і підтримки життєвого тонусу. The article discusses training according to the Fit Mix program, which is highly effective due to the combination of various types of fitness in one lesson and the optimal combination of dynamic and static loads. This is a combination of such programs as step aerobics and classical aerobics, strength fitness, stretching and cardio exercises, as a result of which there is an improvement in the figure, strengthening the muscle frame and maintaining vitality.
 • Документ
  Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019) Ван, Сяофей
  У статті йде мова про дослідження впливу отриманої педагогічної освіти на ефективність подальшої викладацької роботи в різних педагогічних закладах КНР. У КНР, як правило, відбувається навчання перед працевлаштуванням на посаду вчителя, так і навчання безпосередньо під час роботи. Мета цих заходів – дати майбутнім учителям можливість оволодіти знаннями і здібностями, необхідними для навчання та управління класами, і в кінцевому підсумку сприяти розвитку особистих педагогічних навичок. Освіту до працевлаштування також називають педагогічною, яка є відмінною формою вищої освіти з моменту заснування Нового Китаю. Статус вчителя до працевлаштування забезпечується безпосередньо рівнем навчання у закладі освіти з наступним отриманням відповідного ступеня, мотивацією в навчанні відповідного рівня установи, що надає ступінь, напрям академічної освіти за професійним спрямуванням, кваліфікацію та бажання продовжувати навчання на робочому місці. Ефективність вирішення такого питання була з’ясована за допомогою самозвіту респондентів. Результати дослідження вказують на те, що академічна кваліфікація викладачів в основному відповідає стандарту, але кількість викладачів з окремих предметів, в тому числі й з фізичного виховання, все ж таки є недостатньою. Рівень освіти більшості вчителів в основному відповідає вимогам підготовки, однак кількісний показник все ще потребує корегування. В початкових і середніх школах КНР існує серйозна нестача вчителів фізкультури, що різко контрастує з проханням уряду збільшити курси і заняття з фізичного виховання та основ здоров'я. Тому в майбутньому КНР необхідно змінити концепції і зосередитися на підготовці саме вчителів фізичної культури. Отримані результати можуть бути корисними для тих установ, які в даний час працюють над збільшенням кількості професійних курсів підготовки вчителів з відповідною кількістю годин навчання. The research about the impact of pedagogical education on the effectiveness of further teaching in various pedagogical institutions in China is studied in the article. As a rule, in China there is a training process before a teacher’s employment, and there is a training process directly during work. The purpose of these activities is to give future teachers the opportunity to acquire the knowledge and skills needed to teach and manage as well as to promote the development of personal pedagogical skills. The education before employment is also called pedagogical, which is an excellent form of higher education since New China founding. The status of a teacher before employment is provided directly by the education level in the educational institution with the obtaining the appropriate degree which is followed, motivation in teaching at the appropriate institution, it provides the degree and the direction of academic education, professional qualifications and desire to continue training while working. The effectiveness of this issue was ensured through the respondents’ selfreport. The results of the study indicate that the teachers’ academic qualifications generally meet the standard, but the number of teachers in certain subjects, including physical education teachers, is still insufficient. The education level of most teachers generally meets the training requirements, but the quantitative indicator still needs to be adjusted. There is a serious shortage of physical education teachers in primary and secondary schools, in stark contrast to the government's request to increase physical education and health courses and classes. Therefore, in the China future it is necessary to change concepts and focus on the training physical education teachers. The results obtained may be useful for those institutions that are currently working to increase the number of professional teachers’ training courses with the appropriate number of academic hours.