ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У публікації досліджено використання етнопедагогічних засобів для розвитку соціальної стійкості у підлітків із прийомних сімей в умовах інклюзії як важливої умови їхньої успішної соціальної адаптації, що є одним з важливих процесів, завдяки якому підлітки залучаються до різних осередків мікро та макросередовища, набувають досвіду активної участі у праці та суспільному житті колективу, долучаються до соціального культурного життя суспільства, навчаються виявляти просоціальну поведінку, відповідно до норм та правил поширених в мікро та макроосередках суспільства. Зазначено, що використання етнопедагогічних засобів для розвитку соціальної стійкості у підлітків з прийомних сімей в умовах інклюзії є важливою умовою їхньої успішної соціальної адаптації як на рівні мікро так і на рівні макросередовища розвитку дитини та потребує додаткової підготовки фахівців до відповідного виду діяльності. The publication examines the use of ethno-pedagogical tools for the development of social stability in adolescents from foster families in conditions of inclusion as an important condition for their successful social adaptation, which is one of the important processes through which adolescents are involved in various centers of the micro and macro environment, gain experience of active participation in work and social life of the team, join the social and cultural life of society, learn to show prosocial behavior, in accordance with norms and rules common in micro and macro centers of society. It is noted that the use of ethno-pedagogical tools for the development of social stability in adolescents from foster families in conditions of inclusion is an important condition for their successful social adaptation both at the level of the micro and at the level of the macro environment of the child's development and requires additional training of specialists for the appropriate type of activity.
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, соціальна стійкість, етнопедагогіка, діти-сироти, прийомні сім'ї, інклюзивна освіта, social adaptation, social sustainability, ethnopedagogy, orphans, foster families, inclusive education
Цитування
Костіна В. Використання етнопедагогічних засобів для розвитку соціальної стійкості у підлітків із прийомних сімей в умовах інклюзії / В. Костіна, Ю. Силиверст // Актуальні проблеми соціальної роботи та інклюзивної освіти в сучасних умовах [Електронне видання] : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Дрогобич, 4–5 травня 2023 р. – Дрогобич, 2023. – С. 164–169.