ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Анотація
Усі джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) опромінення людини поділяють на природні та індустріальні. Природні джерела випромінювання є основними джерелами опромінення людини. Вони включають космічні промені та випромінювання природних радіонуклідів, що містяться в земній корі та атмосфері. Серед радіонуклідів природного походження найбільше значення має калій-40 і радіонукліди, що виникають при розпаді природного радіоактивного урану-238 і торію-232. Присутні в земній корі калій, уран і торій, розпадаючись стають джерелами випромінювання і формують фонове зовнішнє опромінення людини, а надходячи в організм з повітрям, водою, їжею - внутрішнє фонове опромінення. Ситуація в Україні типова для більшості країн світу, хоча рівні опромінення населення природними джерелами дещо вищі за середньосвітові. До індустріальних джерел відносяться джерела як природного походження, так і створених людиною, якщо вони цілеспрямовано використовуються у виробничій, науковій, медичній та інших сферах людської діяльності з метою одержання певної користі. Опромінення людини індустріальними джерелами може відбуватись в умовах виробництва (професійне опромінення робітників) та в середовищі проживання. За нормальних умов експлуатації штучні джерела опромінення є повністю контрольованими, а опромінення від них - передбачуваним. Серед всіх індустріальних джерел опромінення населення планети на першому місці за величиною дози знаходяться рентгенодіагностичні процедури. Окреме місце займає опромінення населення та персоналу внаслідок радіаційних аварій. У світі щорічно відбуваються десятки радіаційних аварій, що супроводжуються опроміненням невеликої кількості людей. У деяких випадках індивідуальні дози опромінення перевищували декілька Зівертів і навіть призводили до загибелі людей. Найважчою радіаційною аварією за кількістю людей, що зазнали аварійного опромінення, є Чорнобильська. Рівні опромінення значної частини населення України техногенно-підсиленими джерелами природного походження зумовлено певними геологічними характеристиками територій. Забезпечення радіаційної безпеки і протирадіаційного захисту має бути пріоритетом при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання на практиці. All sources of ionizing radiation (IR) of human exposure are divided into natural and industrial. Natural sources of radiation are the main sources of human exposure. They include cosmic rays and radiation from natural radionuclides contained in the Earth's crust and atmosphere. Among radionuclides of natural origin, potassium-40 and radionuclides arising from the decay of natural radioactive uranium-238 and thorium-232 are the most important. Potassium, uranium and thorium present in the earth's crust, disintegrating become sources of radiation and form the background external radiation of a person, and entering the body with air, water, food - internal background radiation. The situation in Ukraine is typical for most countries of the world, although the levels of population exposure from natural sources are somewhat higher than the world average. Industrial sources include both sources of natural origin and those created by man, if they are purposefully used in industrial, scientific, medical and other spheres of human activity with the aim of obtaining a certain benefit. Human exposure to industrial sources can occur in production conditions (professional exposure of workers) and in the living environment. Under normal operating conditions, artificial radiation sources are fully controllable, and exposure from them is predictable. Among all industrial sources of radiation of the planet's population, X-ray diagnostic procedures rank first in terms of dose. A special place is occupied by the exposure of the population and personnel as a result of radiation accidents. Dozens of radiation accidents occur every year in the world, accompanied by the exposure of a small number of people. In some cases, individual radiation doses exceeded several Sieverts and even led to the death of people. The worst radiation accident in terms of the number of people exposed to accidental radiation is Chernobyl. The levels of exposure of a significant part of the population of Ukraine by man-made and enhanced sources of natural origin are determined by certain geological characteristics of the territories. Ensuring radiation safety and anti-radiation protection should be a priority when using sources of ionizing radiation in practice.
Опис
Ключові слова
іонізуюче випромінювання, природні радіонукліди, уран, торій, ionizing radiation, natural radionuclides, uranium, thorium
Цитування
Комісова Т. Є. Основні джерела іонізуючого випромінювання та його вплив на населення / Т. Є. Комісова, М. С. Гончаренко, Н. А. Сліпцова // Наукові доповіді НУБІП Україна [Електронне видання]. – 2023. – № 3 (103).