Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 262
 • Документ
  ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ КРОВІ
  (International Science Group, 2023-10-03) Коц, С. Н.; Коц, В. П.; Коц, В. В.
  В даній статті мова йде про питання залученості до наукової діяльності. Пропонується приклад, у якому обговорюються особливості функціонування організму та здоров’я людей із різними групами крові. В роботі виокремлюємо сильні та слабкі сторони людей із різними групами крові, До яких захворювань схильні люди з певною групою крові, як реагують на певні фактори. Можливість використання даної теми для постановки дослідженння у групі, практична значимість, можливість перевірити себе на здібність працювати в пошукових системах, зв’язок з анропогенезом, можливість використання теми для диспутів-семінарів – робить її привабливою. This article deals with the issue of involvement in scientific activities. We offer a case study that discusses the peculiarities of the body's functioning and the health of people with different blood groups. The paper highlights the strengths and weaknesses of people with different blood groups, what diseases people with a particular blood group are prone to, and how they respond to certain factors. The possibility of using this topic for group research, practical relevance, the ability to test oneself for the ability to work in search engines, the connection with anthropogenesis, the possibility of using the topic for debates and seminars make it attractive.
 • Документ
  Вікова фізіологія та шкільна гігієна
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2017-11-07) Коц, В. П.; Коц, С. М.
  Навчальний посібник містить матеріал із 14 тем курсу «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вікова анатомія та фізіологія», що викладається на природничому факультеті, курсу «ВНД, вікова фізіологія з основами генетики» дошкільного факультету та інтегрованого курсу, що викладається на всіх факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить викладання теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння вікових особливостей різних систем організму людини в онтогенезі. The study guide contains material from 14 topics of the course "Age Physiology and School Hygiene", "Age Anatomy and Physiology" taught at the Faculty of Natural Sciences, the course "VND, Age Physiology with Basics of Genetics" of the Preschool Faculty and an integrated course taught at all faculties H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains the teaching of theoretical material necessary for mastering the age-related features of various systems of the human body in ontogenesis.
 • Документ
  Анатомія людини
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Коц, С. М.; Коц, В. П.
  Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал із тем курсу «Анатомія людини» що викладається на природничому факультеті, факультеті фізичного виховання та спорту та факультеті початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Матеріал, навчального наочного посібника подано за системним принципом. Основним змістом навчального посібника є рисунки. Мета навчального посібника – допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, закріпити знання набуті на лекціях Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми з анатомії людини для студентів, які вивчають дисципліну «Анатомія людини». The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from the topics of the "Human Anatomy" course taught at the Faculty of Natural Sciences, the Faculty of Physical Education and Sports, and the Faculty of Elementary Education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The material of the educational visual guide is presented according to the systematic principle. The main content of the tutorial is drawings. The purpose of the study guide is to help students learn the theoretical course of human anatomy, to consolidate the knowledge acquired at lectures. The study guide was prepared in accordance with the requirements of the human anatomy curriculum for students studying the discipline "Human Anatomy.
 • Документ
  Вікова анатомія та фізіологія людини
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-02) Коц, С. М.; Коц, В. П.
  Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал із тем курсу «Анатомія людини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вікова анатомія та фізіологія», «Вища нервова діяльність», що викладається на природничому факультеті, курсу «ВНД, вікова фізіологія з основами генетики» дошкільного факультету та інтегрованого курсу «Основи медичних знань», що викладається на всіх факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить викладання теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння вікових особливостей різних систем організму людини та пізнавальних процесів, лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого сприйняття інформації, та сформувати відповідні навички при виконанні практичної частини. The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from the topics of the course "Human Anatomy", "Age Physiology and School Hygiene", "Age Anatomy and Physiology", "Higher Nervous Activity", which is taught at the Faculty of Natural Sciences, the course "VND, Age Physiology with Fundamentals of Genetics" in preschool faculty and the integrated course "Fundamentals of medical knowledge", which is taught at all faculties of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains the teaching of theoretical material necessary for mastering the age-specific features of various systems of the human body and cognitive processes, laboratory work, which provides an opportunity for faster and conscious perception of information, and to form appropriate skills when performing the practical part.
 • Документ
  Фізіологія людини
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-02) Коц, С. М.; Коц, В. П.
  Навчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал з 28 тем, відповідно до навчального плану курсу «Фізіологія людини», що викладається на факультетах природничому та фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить стисле викладання теоретичного матеріалу відповідно до напрямку тем лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого виконання практичної частини та сформувати відповідні навички. The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from 28 topics, in accordance with the curriculum of the course "Human Physiology", which is taught at the faculties of natural science and physical education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains a concise teaching of the theoretical material in accordance with the direction of the topics of laboratory work, which provides an opportunity to perform the practical part more quickly and consciously and to form the relevant skills.