Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 271
 • Документ
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА КОРОНОВІРУСНУ ХВОРОБУ
  (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023-12-06) Коваленко, Л. П.; Осинський, М. І.; Рева, Н. В.
  У публікації визначено функціональний стан серцево-судинної системи юнаків та дівчат, що перенесли короновірусну хворобу. Дослідження проведено серед учнів Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Селидівської міської ради Покровського району Донецької області. Учасниками дослідження стали 59 практично здорових учнів віком від 15 до 16 років. Обстеження проводилися з добровільної згоди учнів та їх батьків і відповідали загальним нормам біоетики. Визначення функціонального стану серцево-судинної системи здійснювали за допомогою тесту Мартіне-Кушелевського. За даними аналізу тесту Мартіне-Кушелевського виявлено, що серед учнів, які перехворіли на COVID-19 частіше траплялися несприятливі типи реакції, що є результатом зниження функціональної здатності серцево-судинної системи, яка відображає адаптаційні можливості організму. Проте, слід зазначити, що, у цілому, для більшості учнів характерне переважання нормотонічного типу реакції серцево-судинної системи, що свідчить про належний її функціональний стан. The publication defines the functional state of the cardiovascular system of boys and girls who have had coronavirus disease. The study was conducted among students of the Selydiv secondary school of the Selydiv City Council of the Pokrovsky district of Donetsk region. The study involved 59 healthy pupils aged 15 to 16 years. The examinations were carried out with the voluntary consent of the pupils and their parents and complied with the general standards of bioethics. The functional state of the cardiovascular system was assessed using the Martinet-Kushelevsky test. According to the analysis of the Martine-Kushelevsky test, it was found that among students who had COVID-19, unfavourable types of reaction were more common, which is the result of a decrease in the functional capacity of the cardiovascular system, which reflects the adaptive capacity of the body. However, it should be noted that, in general, the majority of students are characterised by the prevalence of a normotonic type of cardiovascular response, which indicates its proper functional state.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПРОБАМИ
  (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023-12-06) Комісова, Т. Є.; Коваленко, Л. П.; Бондар, В. О.
  Насьогодні відмічають «помолодшання» захворювань серцево-судинної системи. Факторами ризику вважають генетичну схильність до серцево-судинних захворювань, незадовільну якість харчування, шкідливі звички. Особливе місце серед них - гіподинамія, що має негативний вплив на стан серцево-судинної системи. Тому актуальним є дослідження задля виявлення функціонального стану серцево-судинної системи старшокласників і формування у них практичних компетентностей на заняттях щодо виявлення цього стану. Today, there is a "younger age" of cardiovascular disease. Risk factors include a genetic predisposition to cardiovascular disease, poor nutritional quality, and bad habits. A special place among them is occupied by physical inactivity, which has a negative impact on the cardiovascular system. Therefore, it is important to study the functional state of the cardiovascular system of high school students and develop their practical competencies in the classroom to identify this condition.
 • Документ
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2024) Комісова, Т. Є.; Коваленко, Л. П.; Мамотенко, А. В.; Коваленко, В. М.
  Достатній рівень загальної фізичної підготовленості борців вільного стилю дозволяє сформувати фундамент різнобічного і пропорційного фізіологічного розвитку спортсменів. Щоб правильно вибудовувати навчальнотренувальний процес, необхідно регулярно та вчасно проводити контроль та аналіз загальної фізичної, спеціальної фізичної і психофізіологічної підготовленості борців. Це вимагає покращення системи спортивного тренування у вільній боротьбі шляхом наукового обґрунтування більш ефективних методів підвищення даної підготовленості спортсмена. Дослідження проведені серед двох груп дітей 8-10 років, що займаються в секції вільної боротьби в групах початкової підготовки за стандартною загальноприйнятою програмою підготовки та методикою, що включала додаткове виконання комплексів вправ для вдосконалення фізичної підготовки з використанням великої кількості різних за координаційною складністю вправ, ігор та ігрових завдань. У роботі здійснено порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості у юних борців, що отримані під час проведення контрольних нормативів. За результатами експерименту можна стверджувати, що тренувальний процес слід спрямувати на удосконалення усіх компонентів фізичної та технічної підготовки. The sufficient level of general physical fitness of freestyle wrestlers allows them to form the foundation of versatile and proportional development of the physiological systems and organs of children and adolescents. To properly build the educational and training process, it is necessary to regularly and timely control and analyze the general physical, special physical, and psychophysiological fitness of wrestlers. This requires improving the system of sports training in freestyle wrestling through scientific substantiation of more effective methods of improving the athlete's preparedness. Solving this problem is possible only after enriching existing and developing new training programs for wrestlers. The research and practical experience of leading specialists is aimed at modernizing and improving the training process of highly qualified athletes, while the problem of improving the physical and special training of athletes at the initial stages remains relevant today and requires in-depth study. The purpose of the study was to determine the indicators of general physical fitness of young wrestlers at the stage of initial training during training according to the generally accepted program and when the coach involves additional functional sets of exercises. The research was conducted among children 8-10 years old engaged in freestyle wrestling in groups of primary training: the I-group of children trained according to a standard generally accepted training program, the II-group athletes trained according to the coach’s author’s methodology, which included additional performance of functional sets of exercises for improvement of both general and special physical training using a large number of exercises, games and game tasks of varying coordination complexity. In the work, a comparative analysis of the indicators of physical fitness of young wrestlers of both groups of initial training, obtained as a result of control standards, was carried out. The nature of positive changes in these indicators during control tests among wrestlers of the II group was determined. According to the results of the experiment, it can be stated that the training effect should be aimed at improving all components of physical and technical training.
 • Документ
  Фізіологія людини і тварин
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-29) Іонов, І. А.; Комісова, Т. Є.; Дехтярьова, О. О.; Борзик, О. Б.
  Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини і тварин» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вузів. У новому виданні, в яке додатково включено лекційний матеріал, тестові завдання з урахуванням on-line проведення занять на основі новітніх досягнень сучасної фізіології і медицини, розглянуто процеси фізіології різних систем організму, особливостей роботи тканин, органів, механізми нервової та гуморальної регуляції роботи всіх систем організму. Розкрито методи контролю різних клінічних показників організму. Описано механізми взаємодії систем організму у регуляції фізіологічних функцій. Проведено аналіз проблеми функціонування вісцеральних систем – крові, серцево-судинної, дихальної, видільної. Навчальний посібник містить методичні рекомендації до лабораторних робіт з кожного розділу фізіології, які містять теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання. Навчальний посібник розраховано на здобувачів першого бакалаврського та другого магістерського рівнів, аспірантів та докторантів, а також на всіх тих, хто цікавиться фізіологією живих організмів. The textbook is compiled in accordance with the curriculum of the course "Human and Animal Physiology" for students of biological specialities of pedagogical universities. The new edition, which additionally includes lecture material, test tasks, taking into account on-line classes based on the latest achievements of modern physiology and medicine, considers the processes of physiology of various body systems, peculiarities of tissues and organs, mechanisms of nervous and humoral regulation of all body systems. The methods of monitoring various clinical parameters of the body are revealed. The mechanisms of interaction of body systems in the regulation of physiological functions are described. The problem of the functioning of visceral systems - blood, cardiovascular, respiratory, excretory - is analysed. The textbook contains methodological recommendations for laboratory work on each section of physiology, which contains theoretical information on the topic, a description of the procedure for conducting laboratory work with drawings and diagrams, control questions, test tasks. The textbook is intended for students of the first bachelor's and second master's degree, postgraduate and doctoral students, as well as for all those interested in the physiology of living organisms.
 • Документ
  Triticale: A General Overview of Its Use in Poultry Production
  (Encyclopedi, 2024-02-19) Gaviley, O. V.; Katerynych, O. O.; Ionov, I. A.; Dekhtiarova, O. O.; Griffin, D. K.; Romanov, M. N.
  Triticale, a hybrid of wheat and rye, is one of the most promising grain crops. In terms of productivity, the level of metabolizable energy, and the composition of essential amino acids, triticale surpasses rye and is not inferior to wheat. It is resistant to the most dangerous diseases and pests. In terms of nutritional value, triticale can compete with wheat, corn, sorghum, and barley. The presence, however, of antinutrients in triticale such as non-starch polysaccharides, alkylresorcinols, and trypsin inhibitors significantly reduces the biological value of this crop. In the global practice of compound feed production, there are many methods and technologies for processing grain raw materials to increase their nutritional value. Enzymatic treatment and extrusion technologies are worthy of special attention. The high content of triticale in the compound feed of poultry breeder flocks should be used effectively, taking into account the characteristics of triticale varieties and climatic conditions. An optimal triticale level in feed (15% for layer and broiler chicks) may improve body weight gain and reduce feed costs when raising replacement young stock. Layer breeder flocks fed a 20% triticale-based diet may have increased egg production, high viability, and flock uniformity. Producing triticale–soy and triticale–sunflower extrudates and supplementing the diet of poultry flocks with essential amino acids represent promising avenues for maximizing the benefits of triticale. Innovative methods of achieving this goal should be further developed and put into practice, particularly given the expansion of triticale’s cultivation areas. Однією з найперспективніших зернових культур є гібрид пшениці та жита тритикале. В значенні продуктивності, рівня обмінної енергії та складу незамінних амінокислот, тритикале перевершує жито і не поступається пшениці. Він стійкий до найнебезпечніших хвороб і шкідників. За харчовою цінністю тритикале може конкурувати з пшеницею, кукурудзою, сорго, ячменем. Однак, наявність антипоживних речовин у тритикале, таких як некрохмальні полісахариди, алкілрезорциноли, та інгібіторів трипсину значно знижує біологічну цінність цієї культури. У світовій практиці виробництва комбікормів існує багато методів і технологій переробки зернової сировини матеріалів для підвищення їх харчової цінності. Технології ферментативної обробки та екструзії варті особливої уваги. Високий вміст тритикале в комбікормі птахівництва флок слід використовувати ефективно, враховуючи особливості сортів тритикале та кліматичні умови. Оптимальний рівень тритикале в кормах (15% для несучок і курчат-бройлерів) може покращити приріст живої маси та зниження витрат кормів при вирощуванні замінного молодняку. Стада курей-несучок, яких годували 20% раціоном на основі тритикале, можуть мати підвищену несучість, високу життєздатність однорідність стада. Виробництво тритикале-соєвого та тритикале-соняшникового екструдатів та поповнення раціону стада птиці з незамінними амінокислотами представляють перспективні шляхи для максимізації переваг тритикале. Інноваційні методи досягнення цієї мети необхідно розвивати і впроваджувати на практиці, особливо з огляду на розширення площ вирощування тритикале.