Гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою даних методичних рекомендацій є надати допомогу здобувачам у підготовці курсової роботи, насамперед вибору теми, складання плану роботи, підбору та ознайомлення з літературою за темою дослідження, збору, обробки, аналізу, узагальнення як теоретичного, так і практичного матеріалу; написання й оформлення роботи та її захисту. Наявність тематики й основних питань тем за нормативною програмою дисципліни «Гроші та кредит», вимог до курсової роботи та її оформлення, переліку рекомендованої літератури, критеріїв оцінювання сприяє комплексному засвоєнню дисципліни, оволодінню навичками практичної роботи в економічному середовищі. The purpose of these methodological recommendations is to provide assistance to applicants in the preparation of a coursework, first of all, choosing a topic, drawing up a work plan, selecting and familiarizing with the literature on the topic of research, collecting, processing, analyzing, summarizing both theoretical and practical material; writing and designing work and its defense. The presence of topics and main questions of the topics according to the normative program of the discipline "Money and Credit", requirements for the coursework and its design, a list of recommended literature, evaluation criteria contributes to the comprehensive mastery of the discipline, mastering the skills of practical work in the economic environment.
Опис
Ключові слова
курсова робота, рекомендації, сoursework, recommendations
Цитування
Соляр В. В. Гроші та кредит : метод. рек. до виконання курс. роботи (для здобувачів вищ. освіти освіт. рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка / В. В. Соляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 33 с.