Формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська академія неперервної освіти
Анотація
У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «соціальні мережі» як технологічні комплекси організації та управління обмінами електронною інформацією між суб’єктами соціальних відносин, об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами й навичками; на основі аналізу наукової літератури виявлені позитивні та негативні сторони соціальних мереж, які впливають на становлення та розвиток особистості підлітка; визначена роль соціальних мереж на сучасному етапі розвитку суспільства, яка проявляється в представництві інтересів не тільки соціальних груп, але й цілих соціальних верств населення; виявлено негативний вплив соціальних мереж на особистість підлітка, що проявляється в розширенні видів діяльності підлітків у віртуальному просторі, прагненні до самостійності та дорослості, експериментів над собою, що призводить до появи ризикованої діяльності як в Інтернет-мережі, так і в реальному житті; розкрито поняття безпечної поведінки в соціальних мережах як сукупності дій особистості під час користування Інтернетом, що сприяють задоволенню потреб і водночас запобігають можливості завдання збитків, заподіяних фізичному, психічному, соціальному благополуччю та майну самої людини й інших людей. Наведено авторське визначення безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах як напрям соціального виховання із забезпечення сукупності дій підлітків у соціальних мережах, що характеризують обізнаність їх про ризики та правила поведінки в соціальних мережах, уміннями зважено реагувати в ризикованих ситуаціях, контролювати емоційний стан, відповідально ставитися до власної діяльності в Інтернет-просторі; виділено основні правила безпечної поведінки в соціальних Інтернет-спільнотах; виокремлено структурні компоненти безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах: пізнавальний, мотиваційний та вчинково-рефлексивний. The article analyzes various approaches to defining the concept of "social networks" as technological complexes of organization and management of electronic information exchanges between subjects of social relations united by common interests, information needs and skills; based on the analysis of scientific literature, the positive and negative aspects of social networks, which influence the formation and development of the adolescent's personality, were identified; the defined role of social networks at the current stage of the development of society, which is manifested in the representation of the interests of not only social groups, but also entire social strata of the population; the negative influence of social networks on the personality of a teenager was revealed, which is manifested in the expansion of the types of activities of teenagers in the virtual space, the desire for independence and adulthood, experiments on themselves, which leads to the appearance of risky activities both on the Internet and in real life; the concept of safe behavior in social networks is revealed as a set of actions of an individual while using the Internet, which contribute to the satisfaction of needs and at the same time prevent the possibility of causing damage to the physical, mental, social well-being and property of the person himself and other people. The author's definition of the safe behavior of adolescents in social networks is given as a direction of social education to ensure a set of actions of adolescents in social networks, which characterize their awareness of the risks and rules of behavior in social networks, the ability to respond appropriately in risky situations, to control their emotional state, to be responsible for their own activities in the Internet space; the main rules of safe behavior in social Internet communities are highlighted; structural components of safe behavior of adolescents in social networks are distinguished: cognitive, motivational and action-reflexive.
Опис
Ключові слова
підлітки, соціальні мережі, Інтернет-мережі, соціальномережева послуга, соціальна структура, безпечна поведінка, соціальний фахівець, adolescents, social networks, Internet networks, social network service, social structure, safe behaviour, social specialist
Цитування
Єсіна Н. Формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах / Н. Єсіна // Джерело педагогічних інновацій. Безпечна освіта. – 2023. – Вип. № 1 (41). – C. 94–98.