СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами у закладах загальної середньої освіти. Серед численних засобів формування соціального виховання підлітків надзвичайно велика роль належить етнопедагогічним, які мають генетичний зв’язок з надбанням наших предків і виступають як специфічна форма пізнання, праці, спілкування та мистецтва. До них відносяться казки, прислів'я, приказки, рідна мова, усна народна творчість (фольклор), національна міфологія і символіка, народне мистецтво, національні традиції, звичаї й обряди, народні ігри й іграшки тощо. Зазначено, що роль етнопедагогічних засобів у соціальному вихованні підлітків у закладах загальної середньої освіти поступово зростає і спонукає до використання їх у соціально-педагогічній практиці. Вони морально орієнтують особистість, допомагають регулювати поведінку людини в певній життєвій ситуації. The publication examines the social education of teenagers using ethno-pedagogical means in institutions of general secondary education. Among the numerous means of forming the social education of adolescents, an extremely large role belongs to ethno-pedagogical ones, which have a genetic connection with the heritage of our ancestors and act as a specific form of knowledge, work, communication and art. These include fairy tales, proverbs, sayings, native language, oral folk art (folklore), national mythology and symbolism, folk art, national traditions, customs and rites, folk games and toys etc. It is noted that the role of ethno-pedagogical tools in the social education of teenagers in general secondary education institutions is gradually increasing and encourages their use in socio-pedagogical practice. They are morally oriented personality, help to regulate a person's behavior in a certain life situation.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, етнопедагогіка, діти підліткового віку, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, social education, ethnopedagogy, adolescent children, institutions of general secondary education, student works
Цитування
Артюшенко В. В. Соціальне виховання підлітків етнопедагогічними засобами у закладах загальної середньої освіти / В. В. Артюшенко, Н. О. Єсіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 8–10.