МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» призначені для магістрів спеціальності 231 Соціальна робота, яка належать до вибіркових дисциплін і передбачає формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності. Курс дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань з теоретичних основ організації та здійснення профілактики професійного вигорання фахівців із соціальної роботи. Метою вивчення навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» є: формування здатності до ефективного застосування соціально-психологічних знань для вирішення задач особистісного розвитку та попередження і профілактики професійної деформації особистості (втома та професійне вигорання). Methodological recommendations for the educational discipline "Prevention of professional burnout in social work" intended for masters in the specialty 231 Social work, which belong to elective disciplines and provide for the formation of competencies necessary for professional activity. The discipline course "Prevention of professional burnout in social work" is aimed at forming higher education students' knowledge of the theoretical foundations of the organization and implementation of prevention of professional burnout of social work specialists. The purpose of studying the academic discipline "Prevention of professional burnout in social work" is: formation of the ability to effectively apply social and psychological knowledge to solve problems of personal development and prevention and prevention of professional burnout personality deformations (fatigue and professional burnout).
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна діяльність, професійне вигорання, профілактика, методичні рекомендації, social work, social pedagogy, socio-pedagogical activity, professional burnout, prevention, methodical recommendations
Цитування
Макар Л. М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту соц. і поведінк. наук спец. 231 Соціальна робота / Л. М. Макар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 54 с.