БЕЗПЕРЕРВНА ДІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЛАНДШАФТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО - ТЕХНІЧОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дію гірничодобувної промисловості на ландшафтну організацію Криворізької ландшафтно-технічної системи, яка радикально видозмінена і цьому спонукають безліч чинників, що цілісно взаємопов’язані. Найважливіший і найвпливовіший механізм дії на Криворізьку ландшафтно-технічну систему (КЛТС) – техногенез. У результаті дії техногенезу на території КЛТС з кожним роком збільшується площа гірничопромислових ландшафтів, які істотно впливають на ландшафтну організацію системи. Як наслідок уздовж залягання покладів залізної руди Криворізької структури повністю знищені північно-степові ландшафти, річища Саксагані та Інгульця. Натомість утворилися та активно розвиваються антропогенні, переважно селитебні й промислові ландшафти, які зараз є фоновими у межах КЛТС і мають двоярусну будову. Зазначено, що безперервна дія гірничодобувної промисловості на території Криворіжжя, яка триває більше 150 років і продовжується понині, зумовила до утворення нової, складної й динамічної ландшафтної структури, з явною перевагою промислових, здебільшого гірничопромислових ландшафтів, які разом із селитебними ландшафтами формують сучасний ландшафтний фон КЛТС із обумовленою двоярусною будовою. The publication examines the impact of the mining industry on the landscape organization of the Kryvyi Rih landscape-technical system, which has been radically changed and is motivated by many factors that are integrally interconnected. The most important and influential mechanism of action on the Kryvyi Rih landscape and technical system (KLTS) is technogenesis. As a result of technogenesis on the territory of the KLTS, the area of mining landscapes increases every year, which significantly affects the landscape organization of the system. As a result, along the iron ore deposits of the Kryvorizka structure, the northern steppe landscapes, Saksaghani and Ingulets rivers were completely destroyed. Instead, anthropogenic, mainly residential and industrial landscapes were formed and are actively developing, which are now the background within the KLTS and have a two-tiered structure. It is noted that the continuous operation of the mining industry on the territory of Kryvorizhye, which has lasted for more than 150 years and continues to this day, it led to the formation of a new, complex and dynamic landscape structure, with a clear advantage of industrial, mostly mining landscapes, which together with residential landscapes form a modern landscape background of the KLTS with a conditioned two-story structure.
Опис
Ключові слова
гірничопромисловий ландшафт, Криворіжжя, ландшафтно-технічна система, гірничодобувна промислість, mining industry landscape, Kryvorizhzhia, landscape technical system, mining industry
Цитування
Коптєва Т. С. Безперервна дія гірничодобувної промисловості на ландшафтну організацію Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 264–270.