Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 183
 • Документ
  З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЯРУСУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-09-21) Коптєва, Т. С.
  У статті досліджено історію формування поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Криворізька ландшафтно-технічна система (КЛТС) – унікальна система, яка за невеликий проміжок майже 150 років повністю видозмінилася і натомість природних ландшафтів утворилися та розвиваються антропогенні. Виокремлено та розглянуто три періоди історії формування поверхневого ярусу КЛТС. Зазначено, що формування гірничопромислових ландшафтів продовжується і понині, таким чином зумовлює стимулюванню розвитку поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. The article examines the history of the formation of the surface layer of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system. The Kryvyi Rih landscape and technical system (KLTS) is a unique system that has completely changed in a short period of almost 150 years, and instead of natural landscapes, anthropogenic ones have formed and are developing. Three periods of the history of the formation of the surface layer of the KLTS are distinguished and considered. It is noted that the formation of mining landscapes continues and until now, thus leads to the stimulation of the development of the surface layer of the mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system.
 • Документ
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
  (Львівський науковий форум, 2023-09-14) Коптєва, Т. С.
  У статті досліджено особливості засобів вираження згоди в сучасній англійській мові, визначено поняття «згода». Зазначено, що згода в англійській мові є складним мовним компонентом, який вирізняється складною розгалуженою структурою та широким різноманіттям засобів вираження. The article examines the peculiarities of the means of expressing consent in the modern English language, defines the concept of "consent". It has been noted that agreement in English is difficult language component, which is distinguished by a complex branched structure and a wide variety of means of expression.
 • Документ
  ШАХТНІ КОМПЛЕКСИ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНОГЕННОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020-04-02) Коптєва, Т. С.
  У статті досліджено шахтні комплекси Криворізької ландшафтно-техногенної системи. Територія Криворізької ландшафтно-технічної системи істотно змінена внаслідок техногенезу, який утворився через гірничодобувну промисловість. Видобуток залізної руди, яка простягається через весь Криворізький басейн призвело до виникнення абсолютного трансформування ландшафту по всій території. Зазначено, що шахтні комплекси на території Криворіжжя становлять важливу частину ландшафтної структури, активний розвиток гірничодобувної промисловості призводить до збільшення масштабу шахт. На сьогодні постають актуальні завдання оптимізації шахтних комплексів, якщо не задіювати певні заходи зараз, виникатимуть більш стрімко екстремальні ландшафти на території Криворіжжя. The article examines the mining complexes of the Kryvorizka landscape and man-made system. The territory of the Kryvorizka landscape-technical system has been significantly changed as a result of technogenesis, which was formed due to the mining industry. The extraction of iron ore, which stretches across the entire Kryvyi Rih basin, led to the emergence of an absolute transformation of the landscape throughout territory It is noted that mine complexes on the territory of Kryvorizhye constitute an important part of the landscape structure, the active development of the mining industry leads to an increase in the scale of mines. Currently, there are urgent tasks of optimizing mine complexes, if certain measures are not taken now, more extreme landscapes will appear on the territory of Kryvorizhye.
 • Документ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ
  (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ТОВ «ТВОРИ», 2018-10-03) Коптєва, Т. С.
  У статті досліджено термінологічний апарат гірничопромислових ландшафтів. Стрімкий розвиток гірничодобувної промисловості у Криворізькому залізорудному басейні, призвів до формування потужної зони техногенезу, яка сьогодні характеризується високим ступенем ураженості ландшафтного середовища. Проаналізовано публікації присвячених вивченням термінів і понять: «висотна та вертикальна диференціація, антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, гірськопромисловий, техногенний ландшафти, техномаса» і зазначено, що зараз в антропогенній географії існує значна кількість понять і термінів, які трактуються неоднозначно. Поняття як антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, техногенний ландшафти є сталими у термінологічному застосуванні антропогенного ландшафтознавства і не можуть бути замінними іншими термінами, які зовсім не відповідають змісту значення даних понять. The article examines the terminological apparatus of mining landscapes. Rapid development of the mining industry in Kryvorizky iron ore basin, led to the formation of a powerful zone of technogenesis, which today is characterized by a high degree of damage to the landscape environment. The publications devoted to the study of terms and concepts: "altitude and vertical differentiation, anthropogenic, industrial, mining, mining, technogenic landscapes, technomass" were analyzed and it was noted that now in anthropogenic geography there is a significant number of concepts and terms that are interpreted ambiguously. Concepts such as anthropogenic, industrial, mining, technogenic landscapes are permanent in the terminological application of anthropogenic landscape science and cannot be replaced by other terms that do not correspond to the meaning of these concepts at all.
 • Документ
  СУЧАСНІ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВІ ЛАНДШАФТИ КРИВОРІЖЖЯ
  (Інститут географії Національної академії наук України, 2018-09-28) Коптєва, Т. С.
  У доповіді тезисно відображено сучасні гірничопромислові ландшафти Криворіжжя, що утворилися в процесі видобутку корисних копалин. Детально охарактеризовано формування та розвиток гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя. Досліджено і виокремлено основні ландшафтотвірні чинники, які спричинили утворення гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя. Коротко окреслено основні шляхи поліпшення рекультивації гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя. The report pointly describes modern mining industry landscapes of Kryvorizhzha, which were created in process of outturning the minerals. Also it was characterized in details the formation and development of mining industry landscapes of Kryvorizhzha. There were researched and underlined the creation of mining industry landscapes of Kryvorizhzha. There were underlined the main ways of enriching the recultivation of mining industry landscapes of Kryvorizhzha.