Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 187
 • Документ
  МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЯРУСНОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Коптєва, Т.
  У наведеній статті розглянуті основні поняття та теоретичні засади дослідження двоярусних антропогенних ландшафтів, включаючи їх класифікацію та виявлення. Акцентована увага на методах дослідження антропогенних ландшафтів, включаючи використання різних методів збору та обробки даних, аналізу картографічного матеріалу та використання геоінформаційних систем. Наукове значення наукової статті полягає в тому, що вона надає нові підходи до дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів, що можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях та практичній діяльності. This article discusses the basic concepts and theoretical foundations of the study of two-tiered anthropogenic landscapes, including their classification and identification. Attention is focused on the methods of studying anthropogenic landscapes, including the use of various methods of data collection and processing, analysis of cartographic material and the use of geographic information systems. The scientific significance of the article lies in the fact that it provides new approaches to the study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes, which can be used in further research and practice.
 • Документ
  Methodological and methodical basis for the study of two-tiered anthropogenic landscapes
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Koptieva, Т.
  The study of anthropogenic landscapes is an urgent topic in modern geography and ecology. Anthropogenic landscapes arise due to the anthropogenic activity impact on nature and have a two-tiered structure consisting of natural and anthropogenic components. The study of these landscapes requires a scientifically substantiated methodological and methodical basis that will allow us to collect, analyze and interpret data on the subject. The purpose of the article is to consider the methodological and methodical aspects of the study of the two-tiered anthropogenic landscapes. It aims to define the theoretical foundations and practical approaches to the study of these landscapes, as well as to analyze the methods of data collection and processing that provide information about the natural and anthropogenic components of the landscape. Main material. The article discusses the basic concepts and theoretical foundations of the study of two-tiered anthropogenic landscapes, including their classification and identification. The author considers methodological approaches to the study of anthropogenic landscapes, including the use of various methods of data collection and processing, analysis of cartographic material and the use of geographic information systems. The scientific significance of this article lies in the fact that it provides new approaches to the study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes, which we can use in further scientific research and practical activities. The results of this study can be useful for geographers, ecologists and other specialists involved in the study and protection of nature. Conclusions and further research: The study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes uses a variety of methods that help scientists better understand and assess the impact of anthropogenic activities on the natural environment. The use of geoinformation analysis, socio-geographical research, statistical analysis and other methods allows us to get a more complete picture of the two-tiered system, taking into account various aspects of the interaction between the anthroposphere and the biosphere. The study of the two-tiered nature of anthropogenic landscapes is an important part of modern geography and ecology. The use of classifications, integrated methodologies and geoinformation analyses helps to investigate the relationship between human activity and natural environment. Дослідження антропогенних ландшафтів є актуальною темою в сучасній географії та екології. Антропогенні ландшафти виникають в результаті впливу антропогенної діяльності на природу і мають двоярусну структуру, що складається з природного та антропогенного компонентів. Вивчення цих ландшафтів вимагає наявності науково обґрунтованої методологічної i методичної основи, яка дозволить збирати, аналізувати та інтерпретувати дані про них. Метою статті є розгляд методологічних та методичних аспектів дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів. Вона спрямована на визначення теоретичних засад i практичних підходів до вивчення цих ландшафтів, а також на аналіз методів збору та обробки даних, які дозволяють отримати інформацію про природний i антропогенний компоненти ландшафту. Основний матеріал. У статті розглянуті основні поняття й теоретичні засади дослідження двоярусних антропогенних ландшафтів, включаючи їх класифікацію та виявлення. Також розглянуті методичні підходи до дослідження антропогенних ландшафтів, включаючи використання різних методів збору і обробки даних, аналізу картографічного матеріалу та використання геоінформаційних систем. Наукове значення даної статті полягає в тому, що вона надає нові підходи до дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів, що можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях та практичній діяльності. Результати даного дослідження можуть бути корисними для географів, екологів та інших спеціалістів, які займаються вивченням i охороною природи. Висновки і подальші дослідження. Дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів базується на різноманітних методах, які допомагають науковцям краще зрозуміти та оцінити вплив антропогенної діяльності на природне середовище. Використання геоінформаційного аналізу, соціально-географічних досліджень, статистичного аналізу та інших методів дозволяє отримати більш повне уявлення про двоярусність, з урахуванням різних аспектів взаємодії між антропосферою та біосферою. Дослідження двоярусності антропогенних ландшафтів є важливою частиною сучасної географії та екології. Використання класифікацій, інтегрованих методологій та геоінформаційних аналізів допомагає дослідити взаємозв’язок людської діяльності на природне середовище.
 • Документ
  Altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes of Kryvorizhzhia
  (TVORY, 2023) Koptieva, T. S.
  The monograph examines the current state of altitudinal differentiation and the diversity of mining landscapes study. Using as example the Kryvyi Rih landscape-technical system, the altitudinal differentiation and diversity of mining landscapes, which were formed in the process of developing iron ore, crystalline rocks of the Ukrainian Shield and other minerals, were studied. An analysis of the available domestic and foreign experience in optimizing the mining landscapes of Kryvorizhzhia was carried out, and own approaches to their cultivation were proposed, taking into account altitudinal differentiation and diversity. For geographers, landscape scientists, ecologists, specialists in nature protection field and rational nature management, local historians and students. У монографії розглянуто сучасний стан пізнання висотної диференціації та різноманіття гірничопромислових ландшафтів. На прикладі Криворізької ландшафтно- технічної системи досліджено висотну диференціацію та різноманіття гірничопромислових ландшафтів, що сформувалися у процесі розробки залізних руд, кристалічних порід Українського щита та інших корисних копалин. Здійснено аналіз наявного вітчизняного і зарубіжного досвіду оптимізації гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя та запропоновані власні підходи до їх окультурення з врахуванням висотної диференціації та різноманіття. Для географів, ландшафтознавців, екологів, фахівців галузей охорони природи та раціонального природокористування, краєзнавців та студентів.
 • Документ
  Development features of the tourism industry in the context of globalization
  (Державний біотехнологічний університет, 2023-11-02) Muromtseva, Yu. I.
  Проаналізовано позитивні та негативні особливості розвитку туристичної індустрії у часи глобалізації, такі як: використання нових технологій, різноманітність географії туристичних потоків, соціально-економічні та екологічні наслідки розвитку туристичної індустрії у країнах світу. The positive and negative features of the development of the tourism industry in times of globalization are analyzed, such as: the use of new technologies, the diversity of the geography of tourist flows, socio-economic and environmental consequences of the development of the tourism industry in the countries of the world.
 • Документ
  З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЯРУСУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ
  (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-09-21) Коптєва, Т. С.
  У статті досліджено історію формування поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Криворізька ландшафтно-технічна система (КЛТС) – унікальна система, яка за невеликий проміжок майже 150 років повністю видозмінилася і натомість природних ландшафтів утворилися та розвиваються антропогенні. Виокремлено та розглянуто три періоди історії формування поверхневого ярусу КЛТС. Зазначено, що формування гірничопромислових ландшафтів продовжується і понині, таким чином зумовлює стимулюванню розвитку поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. The article examines the history of the formation of the surface layer of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system. The Kryvyi Rih landscape and technical system (KLTS) is a unique system that has completely changed in a short period of almost 150 years, and instead of natural landscapes, anthropogenic ones have formed and are developing. Three periods of the history of the formation of the surface layer of the KLTS are distinguished and considered. It is noted that the formation of mining landscapes continues and until now, thus leads to the stimulation of the development of the surface layer of the mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system.