ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано педагогічні умови опанування майбутніми вчителями музичного мистецтва фахових музично-педагогічних дисциплін. Запропоновано наповнити програму дисципліни «Вступ до спеціальності» інформацією з проблеми гуманізму й гуманізації на II, III курсі, змістити акценти на виявлення студентами особистісних смислів у її опрацюванні. Зазначено, що важливим аспектом у музичній освіті є також розроблення викладачем сюжету гри, інструкцій і допоміжного матеріалу. The publication analyses the pedagogical conditions for future music teachers to master professional music and pedagogical disciplines. It is proposed to fill the programme of the discipline "Introduction to the speciality" with information on the problem of humanism and humanisation in the II, III year of study, to shift the emphasis to the identification of personal meanings by students in its processing. It is noted that an important aspect in music education is also the development of a game plot, instructions and auxiliary material by the teacher.
Опис
Ключові слова
музична освіта, музичне мистецтво, професійна підготовка, music education, music art, professional training
Цитування
Беземчук Л. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. Беземчук, Д. Дарда // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 135–137.