OPPORTUNITIES OF INFORMAL EDUCATION FOR ENGLISH TEACHERS UNDER MARTIAL LAW

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Informal education plays a critical role in ensuring that adults have access to education under martial law. It can provide an alternative means of learning that is flexible, personalized, and responsive to the needs of learners. English teachers can benefit from these resources to enhance their teaching practices and improve student learning outcomes. The examples highlighted above demonstrate the creativity and resilience of educators and learners in the face of adversity. It is essential to recognize and support informal education during times of political turmoil or conflict to ensure that learners have access to education and can continue their personal and professional development. Informal education provides applicants with opportunities to build an individual learning trajectory and professional self-development, since it is implemented in various forms, and has no boundaries or limits. Неформальна освіта відіграє важливу роль у забезпеченні доступу дорослих до освіти в умовах воєнного стану. Вона може забезпечити альтернативний засіб навчання, який є гнучким, персоналізованим і таким, що відповідає потребам учнів. Вчителі англійської мови можуть скористатися цими ресурсами для вдосконалення своєї викладацької практики та покращення результатів навчання учнів. Наведено приклади, які демонструють креативність та стійкість викладачів та учнів перед обличчям несприятливих обставин. Важливо визнавати і підтримувати неформальну освіту під час політичних потрясінь чи конфліктів, щоб здобувачі мали доступ до освіти і могли продовжувати свій особистий і професійний розвиток. Неформальна освіта надає здобувачам можливість побудувати індивідуальну траєкторію навчання та професійне самовизначення, оскільки реалізується у різних формах і не має кордонів та обмежень.
Опис
Ключові слова
non-formal education, English language, teachers, martial law, неформальна освіта, англійська мова, вчителі, воєнний стан
Цитування
Chekhratova O. Opportunities of Informal Education for English Teachers under Martial Law / O. Chekhratova // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1117–1119.