РОЗВИТОК ПРОЄКТНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
В умовах динамізації бізнес-трансформацій система вимагає формування сучасних поглядів та реалізації нетипових управлінських рішень задля створення сприятливих умов для сталого соціально-економічного розвитку підприємництва і держави загалом. Визначено, що менеджер виконує функції учасника бізнес-процесів, який координує діяльність інших суб’єктів системи; використовуючи власний унікальний потенціал він генерує ідеї щодо тактики реалізації управління, а також обирає стратегію менеджменту. В свою чергу, управління має бути свідомим, побудованим на основі детального аналізу альтернативних методів та інструментів впливу на процес чи явище та вибору із цієї сукупності оптимальних, які здатні забезпечити досягнення бажаного результату. Проте, доведено, що управлінська діяльність не є інтуїтивною, вона вимагає раціонального застосування сукупності теоретичних основ, практичних вмінь та попереднього досвіду особи, яка реалізує управлінські рішення. Вміння свідомого проєктування бізнес-процесів, а також прогнозування траєкторії їх розвитку є унікальними навичками менеджерів, які формуються під час навчального процесу. Відповідно, важливість етапу розвитку проєктного мислення у студентів спеціальності «Менеджмент» в межах процесу здобуття освіти важко переоцінити, оскільки саме цей крок у структурі освітніх процесів формує у майбутнього фахівця здібності до реалізації ефективного управління. Наукова стаття являє собою оригінальне дослідження особливостей розвитку проєктного мислення та важливості цієї навички для студентів, що здобувають освіту за напрямом «Менеджмент». Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення. В ході дослідження було детерміновано сутність проєктного мислення як особистісної навички майбутнього менеджера, основи використання методу проєктів в контексті набуття студентами вмінь управління та реалізації особистісних управлінських рішень. Авторами було узагальнено важливість навичок проєктного мислення у практичній діяльності, які визначають професіоналізм майбутнього менеджера та рівень його компетентності в умовах високого рівня конкуренції на ринку праці. In the conditions of globalization and actualization of business transformation processes the system needs the implementation of effectivemanagement decisions and further improvement of management; effective management is a prerequisite for the revitalization of economic activity, the gradual overcoming of the crisis and the construction of environment conducive to social and economic development of business and the State. It is defined that a manager is a professional, who coordinates the work of other participants of business environment. Moreover, thanks to own skills, qualifications and unique potential, a manager can generate new ideas facing the realization of the tactics and strategic of management. For its part, good management must be informed; it has to be based on the analysis of alternative techniques and tools of influence on the process and choice the optimal management solution among possible decision. But, it is proven that management activity cannot be merely intuitive; it requires the rational use of the theoretical foundations, practical skills and experience which were purchased by students in the areas of development and realization of managerial decisions in the process of learning. Skills to project, make decisions and to perform management work, as well as anticipate business developments are unique abilities that are acquiring by a manager during an education. Accordingly, the importance of development of project thinking of students majoring in “Management” is hard to overestimate, since this phase of training plays a role in the formation of skills of management complex realization. The article is devoted to the analysis of the development of project thinking skills and the importance of developing this ability for students, who be trained in the speciality of “Management”. Comparison, methods of abstraction, analysis and generalization are the research methods which were used in the article. In this science paper the essence of project thinking, the basics of using the project method in the context of obtaining practical management skills are determined. The importance of project thinking skills and modeling in the practice of management are analyzed by authors. Furthermore, it is defined that project thinking skills have an impact on level of professionalism of future specialists, enabling them to be competitive in the labor market.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, проєктне мислення, вища освіта, організація навчання студентів спеціальності «Менеджмент», управління, розвиток, компетентність, project method, project thinking, higher education, organization of training for students majoring in “Management”, management, development, competence
Цитування
Гречаник О. Є. Розвиток проєктного мислення у студентів зі спеціальності "Менеджмент" / О. Є. Гречаник, Т. М. Хлєбнікова, О. В. Темченко // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 2 (20). – С. 226–238.