На допомогу студенту і науковцю

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 15
 • Документ
  Жінки та інтелектуальна власність – каталізатор інновацій і творчості
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-06-01)
  У презентації досліджується питання рівного доступу жінок і дівчат будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки і інновацій як запоруку забезпечення ґендерної рівноправності в цій сфері. Незважаючи на певний прогрес, жінки, як і раніше, стикаються з численними складнощами у використанні прав Інтелектуальної власності, а їх інноваційний та творчий потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Сьогодні інформованість про інтелектуальну власність (ІВ) висока як ніколи раніше, але в багатьох секторах суспільства, у тому числі серед жінок, все ще існує постійна потреба у підвищенні обізнаності та розуміння ключової ролі Інтелектуальної власності у стимулюванні інновацій та творчості, комерційної діяльності та сталого розвитку. The presentation examines the issue of equal access of women and girls of any age to the achievements and development of science, technology and innovation as a guarantee of ensuring gender equality in this area. Despite some progress, women still face numerous difficulties in using intellectual property rights, and their innovative and creative potential remains largely unrealized. Today, awareness of Intellectual Property (IP) is higher than ever before, but there is still a continuing need in many sectors of society, including among women, to increase awareness and understanding of the key role of Intellectual Property in driving innovation and creativity, commercial activity and sustainable development .
 • Документ
  Винаходи жінок-науковиць у ХХ столітті
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06)
  У презентації висвітлено деякі відомі винаходи ХХ століття, зроблені жінками-науковицями і жінками, не причетними до наукової діяльності. Їх відкриття змінили життя людства. Багато речей, які стали звичними і використовуються щодня у побуті тепер, винайшли жінки, зайнявши почесне місце на Олімпі слави серед видатних винахідників-чоловіків. The presentation highlighted some famous inventions of the 20th century made by women scientists and women not involved in scientific activities. Their discoveries changed the life of mankind. Many things that have become familiar and are used every day in everyday life now were invented by women, taking an honorable place on the Olympus of fame among outstanding male inventors.
 • Документ
  Академічна доброчесність в освітньому середовищі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09)
  У презентації розглянуто визначення академічної доброчесності, її фундаментальні цінності, особливості дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, види порушень академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення. Окреслено шляхи подолання проявів недоброчесності в освітньому середовищі: оформлення посилань і цитувань в наукових працях, списку джерел використаної літератури за допомогою бібліографічних менеджерів, застосування української програми Unicheck для перевірки текстів на унікальність. The presentation considered the definition of academic integrity, its fundamental values, the peculiarities of academic integrity compliance for students, types of violations of academic integrity, and types of responsibility for its violations. The ways to overcome the manifestations of dishonesty in the educational environment are outlined: the design of references and citations in scientific papers, the list of sources of used literature with the help of bibliographic managers, the use of the Ukrainian Unicheck program to check texts for uniqueness.
 • Документ
  Цифровізація наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-02) Бережна, С. В.; Коробкіна, О. Г.
  У статті розкрито як цифровізація вплинула на трансформацію традиційних функцій наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди – забезпечення інформаційних, освітніх, наукових та інших потреб користувачів. Карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, запровадження воєнного стану в Україні в лютому 2022 року суттєво прискорили процес перетворення традиційної бібліотеки університету на сучасну цифрову бібліотеку, що базується на використанні інформаційних технологій та мережевих засобів зв'язку. The article reveals how digitization influenced the transformation of the traditional functions of the scientific library of the H.S. Skovoroda KhnPU - provision of information, educational, scientific and other needs of users. Quarantine restrictions during the COVID-19 pandemic, the introduction of martial law in Ukraine in February 2022 significantly accelerated the process of transforming the traditional university library into a modern digital library based on the use of information technology and network communication.
 • Документ
  Правила складання цитувань та списку використаних джерел у наукових роботах за міжнародним стилем АРА (з урахуванням вимог 7-ої редакції)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022) Захарченко, В. П.
  В презентації розглянуті особливості оформлення списку використаних джерел у наукових працях. Наведені приклади бібліографічного опису документів за міжнародним стилем АПА (з урахуванням вимог 7-ої редакції). The presentation deals with the peculiarities of the list of references in scientific papers. Examples of bibliographic descriptions of documents according to the international style of APA (taking into account the requirements of the 7th edition) are given.