Академічна доброчесність в освітньому середовищі

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У презентації розглянуто визначення академічної доброчесності, її фундаментальні цінності, особливості дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, види порушень академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення. Окреслено шляхи подолання проявів недоброчесності в освітньому середовищі: оформлення посилань і цитувань в наукових працях, списку джерел використаної літератури за допомогою бібліографічних менеджерів, застосування української програми Unicheck для перевірки текстів на унікальність. The presentation considered the definition of academic integrity, its fundamental values, the peculiarities of academic integrity compliance for students, types of violations of academic integrity, and types of responsibility for its violations. The ways to overcome the manifestations of dishonesty in the educational environment are outlined: the design of references and citations in scientific papers, the list of sources of used literature with the help of bibliographic managers, the use of the Ukrainian Unicheck program to check texts for uniqueness.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, фундаментальні цінності, плагіат, порушення академічної доброчесності, стилі цитування, бібліографічні посилання, бібліографічні менеджери, UNICHECK, academic integrity, fundamental values, plagiarism, violation of academic integrity, citation styles, bibliographical references, bibliographic managers
Цитування
Академічна доброчесність в освітньому середовищі : для здобувачів освіти : [презентація] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. О. І. Романовська. – Харків : ХНПУ, 2023. – 44 сл.