2024

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 13
 • Документ
  Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Щетина, В. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена проблемі розробки програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти, до якої включено такі форми роботи, як: ізотерапія, танцювальна терапія, бібліо-, драма- та казкотерапія, фото і відео терапія і особливістю якої є використання на заняттях спеціальних методів та прийомів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей особистості підлітків, які допоможуть їм подолати труднощі у навчанні та спілкуванні при засвоєнні певних знань та умінь у образотворчому мистецтві; уточнено сутність понять «соціальне виховання», «соціальне виховання підлітків засобами арт-терапії», «соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії», критерії та показники ефективності соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості використання розробленої й експериментально перевіреної програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії соціальним педагогом, психологом в роботі з підлітками, з метою підвищення ефективності соціально-виховної роботи з підлітками у закладах загальної середньої освіти. У першому розділі кваліфікаційної роботи Щетиною Вікторією здійснено аналіз понять «соціальне виховання», «соціальне виховання підлітків засобами арт-терапії», «соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії»; сутності і особливостей соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти; теоретично обґрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами арт-терапії у закладах загальної середньої освіти, до якої включено такі форми роботи, як: ізотерапія, танцювальна терапія, бібліо-, драма- та казкотерапія, фото і відео терапія і особливістю якої є використання на заняттях спеціальних методів та прийомів навчання (використання нетрадиційної техніки малювання, виконання робіт у змішаній техніці, велика увага приділяється виконанню робіт кульковими та гелієвими ручками) з урахуванням індивідуальних особливостей особистості підлітків, які допоможуть їм подолати труднощі у навчанні та спілкуванні при засвоєнні певних знань та умінь у образотворчому мистецтві. У другому розділі роботи для здійснення діагностики рівня вихованості підлітків нами розроблено систему критеріїв та показників дослідження (рівень прояву тривожності; щирість у відносинах з іншими людьми; визначення ступеня конфліктності і виявлення комунікативних здібностей )та підібрано відповідні діагностичні методики (Методика на виявлення рівня тривожності Ч. Спілберга, Тест Т. Кілмена «Оцінка рівня конфліктності особистості», Авторська анкета «Щирість»). Експериментальне дослідження з обраними методиками проводилося під час практики серед здобувачів закладу загальної середньої освіти КЗ «ХСШ № 2» Харківської обласної ради, а також ХЛ № 4. У ньому взяли участь діти підліткового віку від 12 до 15 років. Мета дослідження полягала у визначенні особистісних особливостей підлітків, які мають проблеми, пов’язані з негативними станами, труднощами у навчанні та спілкуванні. The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the social education of adolescents by means of art therapy in general secondary education institutions is theoretically substantiated, which includes such forms of work as: isotherapy, dance therapy, biblio-, drama- and fairy-tale therapy, photo and video therapy and a feature of which is the use of special methods and techniques of learning in classes, taking into account the individual characteristics of the personality of teenagers, which will help them overcome difficulties in learning and communication while learning certain knowledge and skills in fine arts; the essence of the concepts "social education", "social education of teenagers by means of art therapy", "social-pedagogical activity of social education of teenagers by means of art therapy", criteria and indicators of effectiveness of social-pedagogical activity of social education of teenagers by means of art therapy in institutions of general secondary education. The practical significance of the research results the research consists in the possibility of using the developed and experimentally tested program of socio-pedagogical activity on the social education of adolescents by means of art therapy by a social pedagogue, a psychologist in work with adolescents, in order to increase the effectiveness of social-educational work with adolescents in institutions of general secondary education.
 • Документ
  Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у клубах за інтересами
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Чеховська, Г. В.
  Кваліфікаційна робота присвячена проблемі розробки програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами, спрямованої на цілісний розвиток мотиваційно-ціннісної, пізнавально-розвивальної та діяльнісно-творчої сфер підлітків; уточнено сутність понять «соціалізація підлітків у клубах за інтересами», «соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у клубах за інтересами», критерії та показники ефективності соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами. Практична значущість результатів дослідження полягає у можливості використання розробленої й експериментально перевіреної програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами соціальним педагогом, психологом в роботі з підлітками, з метою підвищення ефективності соціалізації підлітків в клубах за інтересами, а також під час організації гурткової роботи в закладах освіти. У першому розділі наукової роботи представлено аналіз понять «підлітковий вік», «соціалізація», «клуб за інтересами»; з’ясовано суть соціалізації підлітків у клубах за інтересами, суть та особливості соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами; теоретично обґрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами, що передбачає узгоджену роботу різних суб’єктів на мотиваційно-ціннісному, пізнавально-розвивальному та діяльнісному етапах й сприяє підвищенню рівня соціалізованості старших підлітків. У другому розділі розкрито організацію, етапи та результати соціально-педагогічного експерименту з перевірки розробленої програми соціальнопедагогічної діяльності соціалізації підлітків у клубах за інтересами. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників було визначено рівень соціалізованості підлітків до впровадження обґрунтованої програми. Формувальний експеримент передбачав впровадження заходів розробленої нами програми різними суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків в клубах за інтересами. Результати експериментальної діяльності підтвердили висунуту гіпотезу. Було зроблено висновок про доцільність упровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у клубах за інтересами. The scientific novelty of the obtained results is that: for the first time, a program of socio-pedagogical activities for the socialization of teenagers in interest-based clubs, aimed at the holistic development of the motivational-value, cognitive-developmental and activity-creative spheres of teenagers, has been substantiated; the essence of the concepts "socialization of teenagers in interest-based clubs", "social-pedagogical activity for the socialization of teenagers in interest-based clubs", as well as criteria and indicators of effectiveness of social-pedagogical activities for the socialization of teenagers in interest-based clubs have been clarified. The practical significance of the research results lies in the possibility of using the developed and experimentally tested program of socio-pedagogical activities for the socialization of teenagers in interest clubs by a social pedagogue, a psychologist working with teenagers, in order to increase the effectiveness of the socialization of teenagers in interest clubs, as well as during the organization of a group work in educational institutions.
 • Документ
  Соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Чернушенко, А. В.
  Наукова робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти, спрямованої на цілісний розвиток емоційно-ціннісної, когнітивно-світоглядної та діяльнісно-вольової сфер підлітків, з урахуванням стандартів та рекомендацій міжнародно визнаних доказових профілактичних програм та інтервенцій, потенційних можливостей різних суб’єктів профілактичної роботи й координацією їхньої діяльності соціальним педагогом закладу освіти; уточнено сутність понять «профілактика наркотичної залежності старших підлітків», «соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти»; критеріїв та показники ефективності роботи з профілактики наркотичної залежності в закладах освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає можливості використання розробленої й експериментально перевіреної програми соціально-педагогічної діяльності соціальним педагогом, психологом, класними керівниками в роботі з підлітками, їхніми батьками з метою підвищення ефективності профілактики наркотичної залежності учнів у закладах освіти, а також у процесі підготовки й підвищення кваліфікації фахівців соціальної галузі. У першому розділі наукової роботи представлено аналіз понять «наркотичні речовини», «наркотична залежність», «наркотична залежність старших підлітків», досліджено ознаки й види, етапи та причини формування наркотичної залежності в підлітковому віці; з’ясовано суть профілактики наркотичної залежності старших підлітків, суть та особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти; теоретично обгрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти, що передбачає узгоджену роботу різних суб’єктів на мотиваційно-ціннісному, пізнавальному та діяльнісно-творчому етапах й сприяє формуванню чіткої позиції відмови від спроб вживання наркотичних речовин старшими підлітками. У другому розділі розкрито організацію, етапи та результати соціальнопедагогічного експерименту з перевірки розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників рівня схильності старших підлітків до залежності від ПАР було проведено діагностування наявного рівня досліджуваної схильності у здобувачів професійно-технічної освіти Харківського ліцею залізничного транспорту, що підтвердило необхідність організації цілеспрямованої профілактичної роботи. Формувальний експеримент передбачав впровадження заходів розробленої нами програми різними суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. The scientific work is devoted to the urgent problem of increasing the effectiveness of drug addiction prevention among older adolescents in educational institutions. The purpose of the study was to theoretically substantiate and experimentally test a program of socio-pedagogical activities for the prevention of drug addiction among older adolescents in educational institutions. The scientific novelty of the results obtained is that: for the first time, a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the prevention of drug addiction of older adolescents in educational institutions aimed at the holistic development of the emotional and value, cognitive and worldview, and activity-volitional spheres of adolescents, taking into account the standards and recommendations of internationally recognized evidence-based prevention programs and interventions, the potential capabilities of various actors in prevention work and the coordination of their activities by social and coordination of their activities by a social pedagogue of an educational institution; the definition of the concepts of “prevention of drug addiction of older adolescents”, “social and pedagogical activities for the prevention of drug addiction of older adolescents in educational institutions”; criteria and indicators of the effectiveness of work on drug addiction prevention in educational institutions are clarified. The practical significance of the research results consists in the possibility of using the developed and experimentally proved program of social and pedagogical activities by social educators, psychologists, class teachers in working with teenagers and their parents in order to increase the effectiveness of drug addiction prevention in educational institutions, as well as in the process of preparing and improving the skills of social sector specialists.
 • Документ
  Соціально-педагогічна діяльність з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Приходна, А. О.
  Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних шляхів та засобів соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка програми комплексної соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності у підлітків в закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає у розробці моделі комплексної діяльності та створенні відповідної програми соціально-педагогічної профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти. Практичне значення результатів полягає в розробці методичних матеріалів, що розроблено відповідно до створеної відповідної програми соціально-педагогічної профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти, що можуть бути корисними соціальним педагогам закладів загальної середньої освіти, а також фахівцям професійно-технічних закладів освіти, що здійснюють відповідну діяльність з підлітками. У першому розділі представлено аналіз понять «інтернетзалежність», «соціально-педагогічна діяльність з профілактики інтернетзалежності підлітків у закладах загальної середньої освіти», досліджено нормативну базу, наведено характеристику та виокремлено особливості діяльності соціального педагога щодо профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі дослідження розроблено модель та відповідну програму комплексної соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти, представлено результати експериментального дослідження щодо впровадження елементів розробленого методичного забезпечення. The qualification work is devoted to the problem of finding effective ways and means of socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in institutions of general secondary education. The purpose of the research involves theoretical justification, development and experimental verification of the program of complex socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in institutions of general secondary education. The theoretical significance of the research lies in the development of a model of complex activity and the creation of a corresponding program of socio-pedagogical prevention of Internet addiction among teenagers in a general secondary education institution. The practical significance of the results lies in the development of methodical materials developed in accordance with the created appropriate program of socio-pedagogical prevention of Internet addiction among teenagers in general secondary education institutions, which can be useful to social pedagogues of general secondary education institutions, as well as specialists of vocational and technical education institutions that carry out relevant activities with teenagers. The first chapter presented an analysis of the concepts of "Internet addiction", "social-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among adolescents in institutions of general secondary education", researched the normative framework, provided a description and highlighted the peculiarities of the activity of a social pedagogue in the prevention of Internet addiction among adolescents in institutions general secondary education. In the second section of the study, a model and a corresponding program of complex socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in a general secondary education institution were developed, the results of an experimental study on the implementation of the elements of the developed methodical support were presented.
 • Документ
  Соціально-педагогічна діяльність з профілактики комп’ютерної залежності підлітків в закладах загальної середньої освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Пихова, П. Б.
  Наукова робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності соціально-педагогічної діяльності з профілактики комп’ютерної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити програму соціально-педагогічної діяльності з комп’ютерної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає у внеску в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки, а також у запропонуванні заходів, що спрямовуються на профілактику комп’ютерної залежності серед підлітків. Розроблено нову програму соціально-педагогічної діяльності, яка враховує конкретні особливості та потреби підлітків у контексті комп’ютерної залежності. Практичне значення дослідження. Розроблена програма може бути використана в освітніх закладах для здійснення ефективної роботи з профілактики комп’ютерної залежності серед підлітків. Інформація, отримана в результаті дослідження, може бути корисною для педагогів, соціальних працівників та інших фахівців, які працюють з молоддю. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз теоретичних аспектів соціально-педагогічної діяльності з профілактики компʼютерної залежності підлітків. Встановлено, що комп'ютерна залежність представляє собою форму нехімічної залежності, коли людина проявляє патологічну пристрасть до проведення надмірного часу за комп'ютером, смартфоном, планшетом та іншими гаджетами. Основні аспекти соціальнопедагогічної діяльності з профілактики включають інформування, організацію освітніх ініціатив, створення безпечного онлайн середовища, розвиток навичок саморегуляції, співпрацю з сім'єю, моніторинг та психологічну підтримку. Запропонована програма соціально-педагогічної діяльності, яка має комплексний характер і базується на трьох ключових компонентах: формуванні позитивних цінностей та мотивації, розвитку навичок управління часом та самоконтролю, залученні учнів до проектів з профілактики комп'ютерної залежності. Програма забезпечується методичними матеріалами, які сприяють ефективній реалізації кожного її компонента. У другому розділі здійснена експериментальна перевірка програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики компʼютерної залежності підлітків. Підсумковий етап дослідження показав позитивний ефект програми: зменшення часу, відведеного на комп'ютер, покращення загального психоемоційного стану підлітків та переорієнтацію на альтернативні форми розваг і відпочинку. The research is devoted to the topical issue of increasing the effectiveness of social and pedagogical activities to prevent computer addiction of adolescents in general secondary education institutions. The purpose of the study: theoretically substantiate and experimentally test the programme of social and pedagogical activities for the prevention of computer addiction of adolescents in general secondary education institutions.